- BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ) Yetkin Yayınları
 • BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ)

Kitabın Bölüm Başlıkları

 • Özel Borç İlişkileri ve Borçlar Kanununda Düzenlenen Sözleşme Tipleri
 • Kanun Tarafından Düzenlenmemiş Sözleşmeler (Atipik veya İsimsiz Sözleşmeler)
 • Temlik Borcu Doğuran Sözleşmeler
 • Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler
 • İş Görme Sözleşmeleri
 • Şahsi Teminat Sözleşmeleri


İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR37

BİBLİYOGRAFYA39

GİRİŞ47

§ 1.ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ VE BORÇLAR KANUNUN’DA

 DÜZENLENEN SÖZLEŞME TİPLERİ47

I.Özel borç ilişkileri47

II.Borçlar Kanunu’nda özel hüküm – genel hüküm ilişkisi48

1.Münhasır uygulama49

2.Kuralların birlikte uygulanması50 

3. Kuralların yarışması50

III.Aslî edim yükümünün muhtevasına göre sözleşmelerin tasnifi50

1.Temlik borcu doğuran sözleşmeler51

2.Kullandırma sözleşmeleri51

3. İş görme sözleşmeleri51

4.Saklama sözleşmeleri51

5.Teminat sözleşmesi51

6.Sonuçları az çok talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler51

7.İrat sözleşmeleri52

8.Şirket sözleşmeleri52

§ 2.KANUN TARAFINDAN DÜZENLENMEMİŞ SÖZLEŞMELER

 (ATİPİK VEYA İSİMSİZ SÖZLEŞMELER)53

I.Kavram53

II.Dogmatik temelleri53

III.Çeşitleri56

1.Kendisine özgü yapısı olan (sui generis) sözleşmeler56

2.Karma sözleşmeler57

a)Tanımı57

b)Çeşitleri58

aa)Kombine sözleşmeler58

bb)Çifte tipli sözleşmeler58

cc)Çeşitli tiplere ait unsurların birbirine 

 karıştığı sözleşmeler59

dd)Kendisine yabancı yan edimleri ihtiva eden sözleşmeler59

3.Bileşik sözleşmeler60

IV.Hukuk kurallarının uygulanması61

1.Genel olarak61

2.İsimsiz sözleşmelerin tamamlanması62

a)Karma sözleşmelerin tamamlanması62

aa)Soğurma (imtisas) teorisi62

bb)Kıyas yoluyla uygulama63

cc)Terkip (kombinezon) teorisi63

dd)Yaratma teorisi63

b)Kendisine özgü yapısı olan (sui generis)

 sözleşmelerin tamamlanması64

c)Bileşik sözleşmelerin tamamlanması64


BİRİNCİ KISIM

TEMLİK BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE TAŞINIR SATIŞI

§ 3.GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI,

 KURULMASI, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE KONUSU65

I.Tanımı65

II.Türleri66

III.Kurulması67

1.Semenin belirlenebilir olması68

2.Satılanın belirlenebilir olması69

IV.Hukukî niteliği69

1.Satış sözleşmesi borç doğuran bir sözleşmedir69

2.Satış sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir70

3.Satış sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir70

4.Satış sözleşmesi ani edimleri ihtiva eden bir sözleşmedir71

5.Satış sözleşmesi illî (sebebe bağlı) bir sözleşmedir72

V.Konusu72

1.Eşya73

2.Hak ve alacaklar74

3.Ekonomik bir fayda75

4.Gelecekteki eşya ve haklar76

5.Üçüncü şahıslara ait şeyler ve haklar76

§ 4.TAŞINIR SATIŞININ KONUSU VE ŞEKLİ77

I.Konusu77

1.Taşınmaz satışının konusu78

2.TBK m. 209 anlamında taşınır satışının konusu78

II.Şekli81

§ 5.TAŞINIR SATIŞINDA YARAR VE HASARIN GEÇMESİ83

I.Hasarın geçmesi83

1.Hasar ve hasarın geçmesi kavramları83

a)Hasar kavramı83

b)Hasarın geçmesi kavramı84

2.Hasarın geçtiği an85

a)Kural85

b)İstisnalar86

aa)Kanundan doğan istisnalar86

bb)Durumun gereğinden doğan istisnalar86

cc)Sözleşmeden doğan istisnalar……..87

c)Mesafe satışlarında…….87

II.Yararın geçmesi88

§ 6.SATICININ BORÇLARI89

I.Satıcının aslî borçları89

1.Satılanın zilyetliğini geçirme borcu89

a)Zilyetliğin geçirilmesi kavramı89

b)İfa yeri90

c)Devir masrafları90

d)Taşıma masrafları91

2.Satılanın mülkiyetini geçirme borcu92

II.Diğer borçlar93

1.Yan hükümler93

2.Koruma yükümleri94

III.Satıcının borçlarını ifa etmemesi veya kötü ifa etmesi94

1.Genel hükümler94

2.Özel hükümler95

§ 7.SATICININ TEMERRÜDÜ96

I.Satıcının temerrüdünün sonuçları96

1.Kural96

2.İstisna: Zilyetliğin devri için belirli süre öngörülen

 ticari satışlar96

II.Ticarî satışlarda97

1.Ticarî satış kavramı97

2.TBK m. 212/II’de öngörülen karineler98

a)Kesin vadeli sözleşme karinesi98

b)Alıcının olumlu zararının tazminini talep ettiği karinesi99

c)Zilyetliğin devri için belirli vade öngörülen

 ticarî satışlarda farklı düzenlemenin gerekçesi101

III.Satıcının temerrüdünde Zararın hesabı101

a)Genel olarak101

b)İkame alım halinde zararın somut hesaplanması102

c)Zararın soyut olarak hesaplanması 103

IV.Satıcının teslim borcunu ifada kısmî temerrüdü104

1.Bir defada ifa edilmesi gereken teslim borcunun

 kısmen yerine getirilmiş olması104

2.Ard arda teslimli satışda satıcının temerrüdü105

§ 8.SATICININ SATILANIN ZAPTINDAN SORUMLULUĞU107

I.Kavram107

II.Zapttan sorumluluk hükümlerinin uygulama alanı108

1.Alıcının eşya hukukuna ait korumadan yararlanamaması108

a)Alıcının iyiniyetli olması108

b)Alıcının kötü niyetli olması109

2.Eşya hukuku dışında uygulama alanı109

III.Zapttan doğan sorumluluğun şartları109

1.Satılanın alıcıya teslimi109

2.Satış sözleşmesinin kurulduğu anda zaptı sağlayan

 bir hakkın bulunması109

3.Alıcının zapt tehlikesini satış sözleşmesinin kurulduğu anda

bilmemesi110

4.Satılanın zaptı110

5.Zaptın isbat edilmesi111

a)Zaptın bir mahkeme hükmüyle gerçekleşmesi111

b) Mahkeme kararı olmaksızın satılanın üçüncü kişiye verilmesi112

IV.Zaptın hükümleri112

1.Tam zapt halinde112

a)Sözleşmenin kendiliğinden ortadan kalkması112

b)Satış bedelinin iadesi112

c)Alıcının tazminat talepleri113

aa)Kusursuz sorumluluk esasına göre113

aaa)Satılan üzerinde alıcının yaptığı masraflar113

bbb)Mahkeme masrafları113

ccc)Alıcının doğrudan doğruya zararları113

bb)Kusur sorumluluğu114

2.Kısmî zapt halinde114

V.Sorumluluğun kaldırılması veya sınırlandırılması115

§ 9.SATICININ SATILANIN AYIPLI OLMASINDAN DOLAYI

 SORUMLULUĞU116

I.Tanımı116

II.Hukukî niteliği116

1.Çeşit satışında116

2.Parça satışında116

III.Satıcının ayıptan doğan sorumluluğunun şartları117

1.Hasarın geçtiği anda satılan ayıplı olmalıdır117

a)Ayıp kavramı117

aa)Maddî ayıp118

bb)Ekonomik ayıp119

cc)Hukukî ayıp119

b)Bildirilen (vaad edilen) vasıfların bulunmaması119

c)Alıcının dürüstlük kuralı gereğince beklediği 

 bir vasfın bulunmaması122

d)Satılanın hasarın geçtiği anda ayıplı olması123

2.Alıcının ayıbı bilmemesi gerekir123

3.Alıcı ayıbı kabul etmemiş olmalıdır125

4.Ayıptan doğan sorumluluk sözleşmeyle kaldırılmamış olmalıdır126

IV.Ayıba karşı sorumluluktan doğan taleplerin

 ileri sürülmesinin şartları (şeklî şartlar)126

1.Genel olarak126

2.Gözden geçirme (muayene) külfeti128

a)Gözden geçirmenin tarzı ve kapsamı129

b)Gözden geçirme yeri130

c)Gözden geçirmenin yapılacağı zaman130

d)Gözden geçirme masrafları131

3.Bildirme (ihbar) külfeti132

4.Gözden geçirme (muayene) ve bildirimin (ihbarın)

 yapılmamasının sonuçları133

5.Mesafe satışlarında alıcının yükümleri134

a)Şartları134

aa)Bir mesâfe satışı bulunmalıdır134

bb)Satıcının devir yerinde bir temsilcisi bulunmamalıdır135

cc)Alıcı, kendisine devredilen satış konusunu

 ifa olarak kabul etmemelidir135

b)Sonuçları135

aa)Satılanı koruma (muhafaza) yükümü)135

bb)Satılanın durumunu tesbit ettirme136

cc)Satma yetkisi ve yükümü136

V.Ayıba karşı tekeffülden alıcı lehine doğan 

 seçimlik haklar136

1.Seçim hakkının kapsamı136

2.Seçim hakkının hukukî niteliği137

3.Seçim hakkının kullanılması ve tükenmesi139

4.Seçim hakkının sınırlanması140

a)Konu yönünden140

aa)Dönme hakkının sınırlanması 140

bb)Bedelin indirilmesi hakkının sınırlandırılması 143

b)Zaman yönünden143

VI.Dönme (Wandelung)143

1.Kavram143

2.Hukukî sonuçları144

a)Genel olarak144

b)Alıcının borçları144

aa)Satılanın iadesi borcu144

bb)Semerelerin iadesi borcu145

c)Satıcının borçları145

aa)Bedeli iade ve masrafları ödeme borcu145

bb)Tazminat ödeme borcu146

aaa)Genel olarak146

bbb)TBK m. 229/I, b. I ve II’nin sınırları146

ccc)TBK m. 229/I, b. 3 gereğince tazmin edilecek 

doğrudan doğruya zarar147

ddd)BK m. 229/II gereğince tazmin edilecek 

dolaylı (diğer) zararlar148

VII.Bedelin indirilmesi davası149

VIII.Ayıplı eşyanın değiştirilmesini talep hakkı152

1.Alıcının hakkı152

2.Satıcının değiştirme hakkı153

IX.Zamanaşımı154

X.Ücretsiz onarım isteme hakkı158

XI.Ayıptan doğan sorumluluğun sözleşmeyle sınırlandırılması

 veya kaldırılması159

1.Genel olarak159

2.Yorumlanması159

3.Kanunî sınırları160

XII.Ayıptan doğan sorumluluk ile Borçlar Kanunu’nun genel 

 hükümlerindeki diğer hukukî imkânlar arasındaki ilişki161

1.Genel olarak161

2.Ayıptan doğan sorumluluk ile hata sebebiyle 

 iptal arasındaki ilişki161

3.Ayıptan doğan sorumluluk ile hile arasındaki ilişki163

4.Ayıptan doğan sorumluluk ile haksız fiil arasındaki ilişki164

5.Ayıptan doğan sorumluluğun gereği gibi ifa etmeme 

 (kötü ifa) ile ilişkisi165

§ 10.ALICININ BORÇLARI VE TEMERRÜDÜ167

I.Bedeli ödeme borcu167

1.Genel olarak167

2.Bedelin miktarı168

a)Bedelin tayin edilmemiş olması168

b)Satılanın ağırlığına göre bedelin hesabı 168

3.İfa yeri168

4.İfa zamanı168

5.Bedele faiz ödenmesi169

6.Alıcının bedeli ödemede temerrüdü169

a)Genel olarak169

b)Temerrüdün sonuçları169

aa)Peşin ve ön ödemeli satışlarda170

bb)Veresiye satışlarda170

cc)Ticari İşletmeler arasında mal ve hizmet sağlaması

 amacıyla yapılan sözleşmelerde temerrüt ve

 sonuçları (TTK m. 1530)172

aaa)Temerrüt anı172

bbb)Temerrüt faizi174

dd)Uluslararası Satım Sözleşmelerine ilişkin

 Birleşmiş Milletler Antlaşmasında

 (CISG= Viyana Satış Sözleşmesi) temerrüt177

c)Satıcının zararının hesabı179

aa)Genel olarak179

bb)Zararın somut olarak hesabı179

cc)Zararın soyut olarak hesabı180

II.Satılanı devralma borcu180

1.Kavram ve hukukî niteliği180

2.Şartları182

3.Devralma borcunun yerine getirilmemesi183

III.Alıcının diğer yükümleri183

İKİNCİ BÖLÜM

TAŞINMAZ SATIŞI VE SATIŞIN DİĞER ÇEŞİTLERİ

§ 11.TAŞINMAZ SATIŞI185

I.Tanımı ve konusu185

II.Şekli186

1.Şeklin kapsamı187

a)Objektif esaslı noktalar187

b)Sübjektif esaslı noktalar188

2.Şekle uymamanın sonuçları189

III.Ayıptan ve zapttan sorumluluk190

1.Ayıptan doğan sorumluluk190

a)Taşınmazın yüz ölçümü eksiklerine karşı tekeffül borcu190

b)Zamanaşımı süresi191

2.Zapttan doğan sorumluluk192

IV.Yarar ve hasarın geçişi192

§ 12.SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR193

I.Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi193

1.Tanımı ve hukuki niteliği193

2.Şekli195

3.Hüküm ve sonuçları196

4.Tapu kütüğüne şerhi ve sona ermesi197

II.Sözleşmeden doğan alım, önalım ve geri alım sözleşmeleri199

1.Genel Olarak Opsiyon Hakkı199

2.Alım (İştira) Sözleşmesi202

3.Sözleşmeden doğan önalım hakkı203

a)Genel olarak203

b)Kanundan doğan önalım hakkı203

c)Sözleşmeden doğan önalım hakkının tanımı ve konusu 204

d)Şekli207

e)Hakkın şerhi207

f)Sözleşmeden doğan önalım hakkının kullanılmasının

 koşulları209

aa)Satış sözleşmesinin ya da satışa eşdeğer bir işlemin

 yapılmış olması209

bb)Satış işleminin ya da ekonomik bakımdan satışa

 eşdeğer işlemin gerçekleştiğinin önalım hakkı

 sahibine bildirilmesi209

cc)Önalım hakkının süresinde kullanılmış olması210

dd)Önalım hakkından feragat edilmemiş olması 211

ee)Önalım hakkının dava yolu ile kullanılması212

g)Önalım hakkının ileri sürülememesi, devri, 

 mirasla intikali ve sona ermesi213

4.Geri alım (vefa) sözleşmesi214

a)Tanım ve konusu214

b)Şerhi 216

c)Geri alım hakkının kullanılmasının sonuçları217

§ 13. SATIŞIN DİĞER ÇEŞİTLERİ218

I.Örnek üzerine satış218

II.Beğenme koşuluyla satış 218

1.Tanımı218

2.Hükümleri218

3.Deneme veya gözden geçirme219

a)Deneme ve gözden geçirmenin satıcı yanında yapılması219

b)Deneme ve gözden geçirmenin alıcı yanında yapılması219

III.Kısmi ödemeli satışlar219

1.Taksitle Satışlar219

a)Tanımı219

b)Taksitle satış sözleşmesinin kurulması (şekli ve içeriği)220

c)Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve

 geri alma açıklaması221

d)Tarafların hak ve borçları221

aa)Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi221

bb)Alıcının def’ileri221

cc)Satış bedelinin tamamen ödenmesi222

e)Alıcının temerrüdü222

aa)Satıcının seçimlik hakkı222

bb)Sözleşmeden dönme223

cc)Hakimin müdahalesi223

f)Yetkili mahkeme ve tahkim224

g)Taksitle satışa ilişkin hükümlerin uygulama alanı224

2.Ön ödemeli taksitle satışlar224

a)Tanımı, şekli ve içeriği224

b)Tarafların hak ve borçları225

aa)Ön ödemelerin süresi225

bb)Ön ödemelerin teminatı226

cc)Alıcının malın devrini isteme hakkı226

dd)Satış bedelinin ödenmesi226

ee)Satış bedelinin belirlenmesi227

c)Sözleşmenin sona ermesi227

aa)Cayma hakkı227

bb)Sözleşme süresinin dolması227

cc)Alıcının temerrüdü halinde

 satıcının sözleşmeden dönmesi228

IV.Açık arttırma yoluyla Satış228

1.Tanımı ve çeşitleri228

a)Tanım228

b)Çeşitleri228

aa)Cebrî artırma228

bb)İsteğe bağlı artırmalar228

aaa)İsteğe bağlı özel artırma229

bbb)İsteğe bağlı açık artırma229

2.Sözleşmenin kurulması229

3.Hükümleri229

a)Arttırmaya katılanın bağlandığı an229

aa)Genel olarak229

bb)Taşınmazların açık arttırma yoluyla satışında230

b)İhale bedelinin ödenmesi230

c)Mülkiyetin geçişi230

d) Zapttan ve ayıptan sorumluluk230

e)İhalenin iptali231

V.İşyeri dışında kurulan tüketici sözleşmeleri ile mesafeli sözleşmeler231

1.İşyeri dışında kurulan tüketici sözleşmeleri231

2.Mesafeli sözleşmeler233

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

§ 14.BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, NİTELİĞİ,

UNSURLARI VE ŞEKLİ235

I.Tanımı ve niteliği235

II.Unsurları235

1.Bağışlama sözleşmesi236

a)Kurulması236

b)Tarafların ehliyeti236

aa)Bağışlayanın fiil ehliyeti236

bb)Bağışlananın ehliyeti237

2.Sağlararası bir kazandırma238

3.İvazsızlık (karşı edimin bulunmaması)240

III.Şekli240

1.Elden Bağışlama240

2.Bağışlama taahhüdü241

§ 15.BAĞIŞLAMANIN ÇEŞİTLERİ243

I.Koşullu bağışlama243

II.Mükellefiyetli (Yüklemeli) bağışlama243

III.Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama245

IV.Bağışlayana dönme koşullu bağışlama247

§ 16.BAĞIŞLAMANIN HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ249

I.Bağışlayanın borçları249

1.Teslim ve mülkiyeti geçirme borcu249

2.Kötü ifa halinde sorumluluk249

3.Zapttan ve ayıptan doğan sorumluluk250

II.Bağışlamanın geri alınması250

1.Genel olarak250

2.Yerine getirilmiş bağışlamanın geri alınması250

3.Bağışlama taahhüdünün geri alınması ve ifadan kaçınma251

4.Geri alma hakkının kullanılma süresi ve mirasçılara geçmesi251

5.Bağışlama taahhüdünün kendiliğinden sona ermesi252

İKİNCİ KISIM

KULLANDIRMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

BİRİNCİ BÖLÜM

ÂDİ KİRA SÖZLEŞMESİ

§ 17.TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN

 ÂDİ KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN SİSTEMİ253

§ 18.ÂDİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI,

 HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI256

I.Tanımı256

II.Hukuki niteliği256

III.Unsurları257

1.Tarafların anlaşması257

2.Bir şeyin kullanılmasının devri257

a)Kira konusu bir şey257

b)Kiralananın kullanılmasının devri258

3.Kira parası258

§ 19.KİRA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU VE SÜRESİ261

I.Kira sözleşmesinin tarafları261

1.Kiralayan261

2.Kiracı262

II.Kira sözleşmesinin şekli264

III.Kira sözleşmesinin süresi264

1.Genel hükümlere tâbi kiralarda264

a)Belirli süreli kira sözleşmesi264

b)Belirsiz süreli kira sözleşmesi266

2.Konut ve çatılı işyeri kiralarında266

IV.Konut ve çatılı işyeri kirası kavramı ve

 kira sözleşmesiyle bağlantılı sözleşmeler267

1.Genel olarak267

2.Konut kavramı268

3.Çatılı işyeri kavramı268

4.Kira sözleşmesiyle bağlantılı sözleşmeler268

§ 20.KİRAYA VERENİN BORÇLARI271

I.Kiralananı sözleşmede öngörülen kullanma amacına

 elverişli şekilde teslim ve bu halde bulundurma borcu271

1.Teslim borcu271

2.Kiralananı sözleşme süresince öngörülen kullanma 

 amacına uygun halde bulundurma borcu272

II.Ayıptan doğan sorumluluk272

1.Esasa ilişkin şartlar273

a)Kiralanan ayıplı olmalıdır273

b)Kiracı ayıbı bilmemelidir274

c)Kiraya verenin sorumluluğunu kaldıran veya

 sınırlayan bir sözleşme kaydı bulunmamalıdır275

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ)

 • Marka               : Yetkin Yayınları
 • Ürün Kodu       : 9786050506846
 • Yazar Adı          : Hasan AYRANCI - Fahrettin ARAL
 • Basım               : 13. Baskıi Ekim 2020
 • Ebat                  : 16x24 cm
 • Kapak               : Karton Kapak
 • Kağıt                 : 70 gr. 1. Hamur
 • Sayfa Sayısı      : 526
 • Stok Durumu   :  Stokta var
 • 75,00TL


Etiketler: BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ) Yetkin Yayınları