- EŞYA HUKUKU Yetkin Yayınları
 • EŞYA HUKUKU

Eşya Hukuku

Prof. Dr. A. Lâle SİRMEN
2020/10 8. Baskı, 769 Sayfa
ISBN 978-605-05-0667-9

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZVII

İÇİNDEKİLERXI

BİBLİYOGRAFYAXLIX

KISALTMALARLIII

GİRİŞ

I.Eşya Hukukunun Konusu1

II.Aynî Hak Kavramı1

A.Klâsik Görüş2

B.Şahısçı (Personalist) Görüş2

C.Klâsik Görüş ve Şahısçı Görüşün Eleştirisi2

D.Birleştirici Görüş3

III.Aynî Hak Kavramının Unsurları4

A.Eşya4

1. Kavram4

2. Hukukî Anlamda Eşyanın Özellikleri5

a. Cismanî Olma5

b. Sınırlandırılmış Olma6

c. Üzerinde Fiilî ve Hukukî Hâkimiyet Kurulabilir Olma6

3. Eşyanın Çeşitleri12

a. Taşınmaz Eşya–Taşınır Eşya12

b. Mislî Eşya–Mislî Olmayan Eşya13

c. Tüketilebilen (Tüketime Tâbi) Eşya–Tüketilemeyen  (Tüketime Tâbi Olmayan) Eşya14

d.Bölünebilen Eşya-Bölünemeyen Eşya15

e. Sahipli Eşya-Sahipsiz Eşya15

f.Kamu Malları16

aa.Özel Mallar17

bb. Dar Anlamda Kamu Malları18

aaa.Hizmet Malları18

bbb.Kamunun Ortak Kullanmasına Açık Olan Mallar18

a’.Orta Malları18

b’.Sahipsiz Mallar19

cc.Devletin Kamu Malları Üzerindeki Hâkimiyetinin Niteliği21

dd.Kamu Mallarının Hukukî Özellikleri21

g.Basit Eşya–Birleşik Eşya23

h.Eşya Birliği–Hak Birliği23

ı. Asıl Şey–Eklenti24

B. Aynî Hakkın Eşya Üzerinde Doğrudan Hâkimiyet Sağlaması25

C. Aynî Hakkın Herkese Karşı İleri Sürülebilir Olması25

IV. Aynî Hak–Alacak Hakkı Ayırımı26

V. Aynî Hak–Eşyaya Bağlı Borç Ayırımı28

VI. Aynî Hakların Çeşitleri30

A. Mülkiyet Hakkı–Sınırlı Aynî Haklar30

1. Mülkiyet Hakkı30

2. Sınırlı Aynî Haklar30

a. İrtifak Hakları30

b. Rehin Hakları31

c. Taşınmaz Yükü31

B. Kişiye Bağlı Aynî Hak–Eşyaya Bağlı Aynî Hak31

VII. Aynî Haklara Hâkim Olan İlkeler32

A. Belirlilik (Muayyenlik) İlkesi32

B. Açıklık (Aleniyet) İlkesi34

C. Güvenin Korunması İlkesi35

D. Sınırlı Sayı ve Tipe Bağlılık İlkesi35

E. Aynî Hakların Hak Düşürücü Süreye ve Zamanaşımına Tâbi Olmaması İlkesi36

VIII.Eşya Hukuku Mevzuatı37

BİRİNCİ KISIM

ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

Birinci Bölüm

ZİLYETLİK

§ 1.ZİLYETLİĞE TANINAN İŞLEVLERE GENEL BAKIŞ41

§ 2.ZİLYETLİK KAVRAMI VE ZİLYETLİĞİN HUKUKÎ NİTELİĞİ42

I.Zilyetlik Kavramı42

II.Zilyetliğin Hukukî Niteliği46

§ 3. ZİLYETLİĞE KONU OLAN ŞEYLER47

I.Genel Olarak47

II.Hak Zilyetliği48

§ 4.ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ50

I. Hakka Dayanan (Haklı) Zilyetlik–Hakka Dayanmayan

 (Haksız) Zilyetlik50

II. Malik Sıfatıyla (Kendisi İçin) Zilyetlik– Başkası İçin Zilyetlik50

III. Aslî Zilyetlik–Fer’î Zilyetlik51

IV. Dolaylı Zilyetlik–Dolaysız Zilyetlik52

V. Tek Başına Zilyetlik–Birlikte Zilyetlik52

VI. Zilyet Yardımcılığı54

A. Kavram54

B. Zilyetlik–Zilyet Yardımcılığı Ayırımının Sonuçları55

§ 5. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ56

I. Zilyetliğin Kazanılması56

A. Zilyetliğin Aslen Kazanılması56

B. Zilyetliğin Miras Yoluyla Kazanılması57

C. Zilyetliğin Devren Kazanılması57

II. Zilyetliğin Devri57

A. Teslim57

1. Eşyanın veya Araçların Teslimi58

2. Teslim Yerine Geçen Sözleşme59

3. Hazır Olmayan Kişiler Arasında Zilyetliğin

Teslimle Devri60

B. Zilyetliğin Teslimsiz Devri61

1. Kısa Elden Teslim61

2. Hükmen Teslim62

a. Kavram ve Unsurları62

b. Hükmen Teslim Yoluyla Mülkiyetin Kazanılmasındaki Sınırlamalar64

3. Zilyetliğin Havalesi64

4. Emtia Senetlerinin Teslimi Yoluyla Zilyetliğin Devri65

§ 6. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ67

I. Zilyetliğin Zilyedin İradesiyle Sona Ermesi67

II.Zilyetliğin Fiilî Hâkimiyetin Kaybıyla Sona Ermesi67

§ 7.ZİLYETLİĞİN KORUNMASI69

I. Zilyedin Kuvvet Kullanma Hakkı69

A. Gasp ve Saldırı Fiilleri70

B. Kuvvet Kullanma Hakkının Kapsamı70


C. Kuvvet Kullanma Hakkından Yararlananlar71

D. Kuvvet Kullanmanın Derecesi71

II. Zilyetlik Davaları72

A. Zilyetliğin Gaspında Geri Verme ve Tazminat Davaları72

1. Zilyetliğin Gaspında Geri Verme Davası72

2. Tazminat Davası75

B. Zilyetliğe Saldırı Halinde Açılacak Davalar75

C. Zilyetlik Davalarında Yargılama Usulü76

D. Zilyetlik Davalarını Açma Süresi77

III. Zilyetliğin İdarî Yoldan Korunması77

A. Kanunun Amacı ve Kapsamı78

B. Usul78

1. Karar Vermeye Yetkili Makam78

2. Başvuru78

3. Soruşturma ve Karar79

C. Kararın Sonuçları79

D. Kararın Uygulanması80

E. Tecavüzün Tekrarlanmasında Ceza Yaptırımı80

§ 8.ZİLYETLİK KARİNELERİ80

I.Mülkiyet Karinesi80

II.Fer’î Zilyetliğe Bağlı Sınırlı Aynî Hak Karinesi veya

 Kişisel Hak Karinesi82

III.Başkasının Mülkiyet, Sınırlı Aynî Hak veya

 Kişisel Hak Karinesine Dayanma83

§ 9. KARİNELERİN ROLÜ84

I. Zilyet Aleyhine Açılan Davalarda Savunma84

II. Taşınır Davası85

A.Taşınır Davasının Şartları85

1. Zilyetliğin Zilyedin İradesi Dışında Sona Erdirilmiş

Olması85

2. Şimdiki Zilyedin Ediniminin Korunmamış Olması86

3. Şimdiki Zilyedin Üstün Hak Karinesinin Çürütülmesi86

a. Şimdiki Zilyedin Zilyetliği İyiniyetle Edinmemiş

Olması86

b. Malın Önceki Zilyedin İradesi Dışında Elinden 

Çıkmış Olması87

B.Davalının Savunması87

C.Taşınır Davasının İyiniyetli Zilyet Lehine Sınırlandığı Durumlar88

1. Para ve Hamile Yazılı Senetleri İyiniyetle Edinme88

2.İyiniyetli Zilyetlere Karşı Taşınır Davasının Süresi88

3. Açık Artırmadan, Pazardan veya Benzeri Eşya Satanlardan İyiniyetle Edinme90

D. Davanın Tarafları90

E. Taşınır Davasının Benzer Davalardan Farkları91

1. Taşınır Davasının İstihkak Davası ile Karşılaştırılması91

2.Taşınır Davasının Zilyetlik Davaları ile Karşılaştırılması92

III.Zilyetlik Karinesine Güvenerek Kazanılan Aynî Hakkın

 Korunması92

A. Emin Sıfatıyla Zilyetten Aynî Hak Kazanılması93

1. Şartları93

a. Aynî Hakkın Emin Sıfatıyla Zilyetten Kazanılmış Olması93

b. Aynî Hakkı Kazananın Üçüncü Kişi Olması94

c. Üçüncü Kişinin Bir Aynî Hak Kazanmış Olması94

d.Üçüncü Kişinin Aynî Hakkı İyiniyetle Kazanmış Olması94

e. Üçüncü Kişinin Ediniminde Tasarruf Yetkisi Dışında Diğer Geçerlilik Unsurlarının Mevcut Olması95

2.İyiniyetle Kazanmanın Hukukî Sonuçları96

B.Para ve Hamile Yazılı Senetlerin Edinilmesi97

§ 10.TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ97

§ 11.ZİLYETLİĞİN GERİ VERİLMESİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER98

I.İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümünün Kapsamı99

II.İyiniyetli Olmayan (Kötüniyetli) Zilyedin Geri Verme

 Yükümünün Kapsamı101

III.Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin Yaptığı Giderlere İlişkin

 Talepleri105

A.İyiniyetli Zilyedin Talepleri106

B.İyiniyetli Olmayan Zilyedin Talepleri107

C.Zamanaşımı108

İkinci Bölüm

TAPU SİCİLİ

§ 1. TAPU SİCİLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER109

§ 2. TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI111

I. Genel Olarak111

II.Ana Siciller113

A. Tapu Kütüğü113

B. Kat Mülkiyeti Kütüğü113

C. Tamamlayıcı Siciller114

1.Yevmiye Defteri114

2.Belgeler115

3.Plânlar116

III.Yardımcı Siciller116

A. Aziller Sicili116

B. Düzeltmeler Sicili117

C. Kamu Orta Malları Sicili117

D. Tapu Envanter Defteri117

E.İdarî Sınırlar Kayıt Defteri117

IV.Kadastro Yapılmamış Yerlerde Tutulan Defterler118

A. Zabıt Defteri118

B.Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri118

C.İpotek Kayıt Defteri118

D.Diğer Defterler119

§ 3. TAPU SİCİLİ SİSTEMİNE HÂKİM OLAN İLKELER119

I. Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi119

II. Tescil İlkesi119

III. Tescilin Sebebe Bağlılığı İlkesi119

IV. Tapu Siciline Güven İlkesi120

V. Tapu Sicilinin Açıklığı İlkesi120

§ 4. TAPU SİCİLİ TEŞKİLÂTI121

I. Tarihî Gelişim121

II.4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü123

A. Genel Müdürlüğün Görevleri123

B. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları123

C.Tapu ve Kadastro Kurulu124

D.Genel Müdürlük Teşkilâtı124

1.Merkez Teşkilâtı124

a.Tapu Dairesi Başkanlığı124

b.Kadastro Dairesi Başkanlığı124

c.Harita Dairesi Başkanlığı125

d. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı125

e. Arşiv Dairesi Başkanlığı125

f.Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı125

g.Teftiş Kurulu Başkanlığı125

h.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı126

ı.Personel Dairesi Başkanlığı126

i.Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı126

j.Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı126

k.Hukuk Müşavirliği126

2. Taşra Teşkilâtı126

a. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri127

b. Tapu Müdürlükleri127

c. Kadastro Müdürlükleri128

3. Yurtdışı Teşkilâtı129

§ 5. DEVLETİN SORUMLULUĞU129

I.Sorumluluğun Hukukî Niteliği129

II.Sorumluluğun Şartları130

A. Tapu Sicilinin Tutulmasına İlişkin Bir Fiil veya Kaçınma130

B. Fiil veya Kaçınmanın Hukuka Aykırı Olması132

C. Zarar135

D. Sicilin Hukuka Aykırı Tutulması ile Zarar Arasında

Uygun İlliyet Bağı136

III. Tazminat Davasının Diğer Özellikleri137

A. Davanın Hukukî Karakteri137

B. Görevli Yargı Yolu137

C. Davacı ve Davalı Sıfatı137

D. Zarar Görenin Kusuru138

E. Zamanaşımı139

F. Davaların Yarışması141

G. Devletin Memura Rücu Hakkı141

H. Memurun Kişisel Sorumluluğu142

§ 6. TAŞINMAZLARIN KÜTÜĞE KAYDEDİLMESİ (TAPULAMA)143

I. Uygulanacak Hükümler143

II. Taşınmaz Kavramı144

A. Arazi144

B. Bağımsız ve Sürekli Haklar145

C.Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler147

III. Kadastro (Tapulama)148

A. 3402 Sayılı Kadastro Kanunundan Önceki Düzenleme148

B. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Uyarınca Kadastro149

1. Kanunun Amacı ve Uygulanma Alanı149

2. Fotogrametri Yöntemi ve Doğru Tespit İlkesi150

3. Teşkilât151

4. Kadastro Hazırlık Çalışmaları152

5. Kadastro Çalışma Alanının Sınırlarının Belirlenmesi152

6. Mahallî Hukuk Mahkemesinden Dava Listesinin

İstenilmesi153

7. Taşınmazların Sınırlandırılması ve Tespit İşleri153

8. Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar154

a. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlarda Mülkiyet Hakkının

Tespiti154

aa. Kayıt Sahibi Adına Tespit154

bb. Kayıt Sahibinin Mirasçıları Adına Tespit154

cc.Kayıt Sahibinin Ölmüş Olması ve Mirasçıların Belirlenememesi Durumunda Tespit154

dd.Kayıt Sahibinin veya Mirasçıların Muvafakatleri Halinde Zilyet Adına Tespit155

ee.Tapu Dışı Sözleşmeye Dayanan Zilyet Adına

Tespit155

ff. Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Zilyet Adına Tespit156

b. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların

Zilyet Adına Tespiti157

c. Kısmî İktisap Nedeniyle Zilyet Adına Tespit160

d. Tapu Dışı Paylaşma Nedeniyle Zilyet Adına Tespit161

e.İştirakçilerin (Mirasçıların) Pay Devri ve Temliki162

f. İmar ve İhya Eden Zilyet Adına Tespit162

g. Hazine Adına Tespit164

h. Takyitler, Sınırlı Aynî Haklar, Muhdesat164

ı. Taşınmazların Sınırlandırılmasında Uygulanacak Esaslar164

9. Kadastro Tutanağının Düzenlenmesi166

10. Kadastro Tespitine İtiraz166

11.Kadastro Sonuçlarının İlânı ve Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi167

12. Kadastro Mahkemesi167

13. Dava Açma İmkânı ve Hak Düşürücü Süre169

IV. Kütüğe Kaydı Gerekmeyen Taşınmazlar170

V. Kayıtların Bölge Esasına Göre Yapılması172

VI. Ortak Sayfa172

VII. Tapulu Taşınmazın Bölünmesi ve Birleştirilmesi173

A. Bölünme173

B. Birleştirilme174

§ 7.TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLAR VE BUNLARIN HÜKMÜ175

I.Taşınmazın Belirlenmesine Yarayan Bilgilere İlişkin

 Kayıtlar ve Bu Kayıtların Hükmü175

A. Taşınmazın Belirlenmesine Yarayan Bilgilere

İlişkin Kayıtlar175

B. Taşınmazın Belirlenmesine Yarayan Bilgilere 

İlişkin Kayıtların Hükmü176

II. Tescil, Terkin ve Değişiklik (Tadil)177

A. Tescil177

1. Kavram177

2. Tescilin Yapılabilmesi İçin Gerekli Şartlar179 

a. Tescil İstemi179

aa. İstem Yetkisi179

bb. Tescil İsteminin Şekli181

cc. Tescil İsteminin Hukukî Niteliği183

dd. Tescil İsteminin Şarta (Koşula) Bağlanamaması184

b. Belgeleme187

aa. İstem Yetkisinin Belgelenmesi187

bb. Hukukî Sebebin Belgelenmesi187

cc. Belgelerin Eksikliği188

3. Tescilin Yapılışı188

a. Mülkiyet Hakkının Tescili190

b. İrtifak Haklarının ve Taşınmaz Yükünün Tescili191

c. Rehin Haklarının Tescili192

4. İlgililere Tebliğ192

5. Tescil İsteminin Geri Alınıp Alınamayacağı Sorunu193


B. Terkin194

1. Kavram194

2.Terkinin Şartları194

a.Aynî Hakkı Sona Erdiren Terkinler194

b.Sicili Düzeltici Terkinler195

aa.Şeklî Bir Değer Taşıyan Tescillerin Terkini195

bb.Hiçbir Hukukî Değeri Kalmamış Olan

Tescillerin Terkini195

3.Terkinin Şekli197

C.Değişiklik (Tadil)197

III. Tescilin Hükmü197

A. Tescilin Olumsuz Hükmü198

1.Mülkiyet Hakkının Tescilsiz Kazanılması198

2.İrtifak Hakkının ve Taşınmaz Yükünün Tescilsiz Kazanılması201

3.Rehin Hakkının Tescilsiz Kazanılması201

B.Tescilin Olumlu Hükmü: Tescile Güvenin Korunması202

1.MK 1023’ün Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar202

a. Kazananın Bir Üçüncü Kişi Olması202

b. Üçüncü Kişinin Sicildeki Yolsuz Bir Tescile

Dayanmış Olması203

c. Üçüncü Kişinin Bir Aynî Hak Kazanmış Olması205

d.Üçüncü Kişinin Aynî Hakkı İyiniyetle Kazanmış

Olması206

e. Üçüncü Kişinin Kazanımında Tasarruf Yetkisi Dışında Diğer Geçerlilik Unsurlarının Mevcut Olması207

2. MK 1023’ün Uygulanmadığı Bazı Özel Durumlar207

a. Çift Tapuda208

b. Eşyaya Bağlı İrtifaklarda209

c. Bağımsız ve Sürekli Haklarda209

3. MK 1023’e Dayanan Kazanmanın Hükmü209

C.Tescilin Aynî Hakkın İçeriğinin Belirlenmesindeki Hükmü210

IV. Şerhler211

A. Kişisel Hakların Şerhi211

1. Şerhin Konusu211

2. Kişisel Hakların Şerhi İçin Aranan Şartlar213

3. Şerhin Süresi215

4. Şerhin Hükmü215

B.Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarına İlişkin Şerhler ve 

Bunların Hükmü218

1. Medenî Kanunda Öngörülen Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarına İlişkin Şerhler ve Bunların Hükmü218

a. Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Mahkeme Kararları  (MK 1010/I/1)218

b. Haciz, İflâs Kararı veya Konkordato ile

Verilen Süre (MK 1010/I/2)219

aa. Haciz219

bb. İflâs Kararı220

cc. Konkordato ile Verilen Süre221

c. Aile Yurdu Kurulması veya Artmirasçı Atanması

(MK 1010/I/3)221

d. Taşınmaz Malın Aile Konutu Olarak Özgülenmesi 

(MK 194/III)222

e. Ailenin Ekonomik Varlığının Korunmasını Sağlamak Amacıyla Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması 

(MK 199/III)223

2. Diğer Bazı Kanunlarda Öngörülen Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarına İlişkin Şerhler ve Bunların Hükmü224

C. Geçici Tescilin Şerhi225

1. Geçici Tescil Şerhinin Konusu225

a. Aynî Hak İddia Edilmiş Olması225

b. Tasarruf Yetkisini Belirleyen Belgelerin

Noksan Olması226

2. Geçici Tescil Şerhinin Yapılışı226

3. Geçici Tescil Şerhinin Hükmü227

D. Mevzuatta Farklı Konularda Öngörülen Şerhler227

V. Beyanlar228

A. Medenî Kanunda ve Tapu Sicili Tüzüğünde Öngörülen Beyanlar ve Bunların Hükmü229

B.Kat Mülkiyeti Kanununda Öngörülen Beyanlar ve

Bunların Hükmü230

C. Diğer Bazı Kanunlarda Öngörülen Beyanlar ve

Bunların Hükmü231

VI.Taşınmaz Rehin Haklarına İlişkin Düşünceler Sütununa

  Yapılan Kayıtlar ve Bunların Hükmü232

§ 8. TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ233

I. Yolsuz Tescillerin Düzeltilmesi233

A. Yolsuz Tescil233

B. Yolsuz Tescilin Tehlikeleri233

C. Yolsuz Tescili Düzeltme Yolları233

1. Geçerli Bir Hukukî Sebebin ya da Tescil İsteminin Bulunmaması Nedeniyle Tescilin Yolsuz Olması Durumunda234

a. Mahkeme Kararıyla Düzeltme235

aa. Davanın Hukukî Niteliği235

bb. Davanın Tarafları237

b. Sözleşmeyle Düzeltme238

2. Tapu Memurunun Hatası Yüzünden Tescilin 

Yolsuz Olması Durumunda239

3.Hakta Meydana Gelen Sicil Dışı Değişiklik Sonucu

Tescilin Yolsuzlaşması Durumunda243

II.Diğer Kayıtlardaki Yolsuzlukların Düzeltilmesi243

A. Taşınmazın Belirlenmesine Yarayan Bilgilere İlişkin 

Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi243

B. Yolsuz Şerhlerin Düzeltilmesi244

C. Yolsuz Beyanların Düzeltilmesi247

İKİNCİ KISIM

MÜLKİYET

Birinci Bölüm

GENEL HÜKÜMLER

§ 1. MÜLKİYET KAVRAMI249

§ 2. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ251

I. Malikin Yetkileri251

A. Olumlu Yetkiler251

B. Koruyucu Yetkiler251

II. Malikin Ödevleri (Yükümlülükleri)252

A. Yapmama (Kaçınma) Ödevi252

B. Katlanma Ödevi252

C. Yapma Ödevi252

§ 3. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI253

I. Genel Olarak253

A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle Sağlanan Koruma253

B. Kamu Hukuku Alanında Koruma258

C. Özel Hukuk Alanında Koruma258

II.İstihkak Davası259

A. Konusu ve Şartları259

B. Davanın Niteliği261

C. Davanın Tarafları262

D. İspat Yükü263

E. Talebin Devri264

F. Görevli ve Yetkili Mahkeme264

III. Elatmanın Önlenmesi Davası264

A. Konusu ve Şartları264

B. Davanın Niteliği265

C. Davanın Tarafları266

D. İspat Yükü266

E. Talebin Devri267

F. Görevli ve Yetkili Mahkeme267

§ 4. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI267

I. Bütünleyici Parça268

A. Tanım268

B.Bütünleyici Parça Niteliğinin Kazanılması İçin Gerekli

Olan Şartlar268

1. Dış Bağlılık268

2. İç Bağlılık270

3. Yerel Âdetlere Uygunluk271

C. Bütünleyici Parça Sayılmanın Hukukî Sonuçları272

1. Aynî Hakkın Şeyin Bütününü Kapsaması272

2.Bütünleyici Parça Üzerinde Önceden Kurulmuş Olan

Aynî Hakkın Sona Ermesi273

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

EŞYA HUKUKU

 • Marka               : Yetkin Yayınları
 • Ürün Kodu       : 9786050506679
 • Yazar Adı          : Lâle SİRMEN
 • Basım               : 8. Baskı
 • Ebat                  : 16x24 cm
 • Kapak               : Karton Kapak
 • Kağıt                 : 70 gr. 1. Hamur
 • Sayfa Sayısı      : 769
 • Stok Durumu   :  Stokta var
 • 105,00TL


Etiketler: EŞYA HUKUKU Yetkin Yayınları