- KAMU MALİYESİ DERS NOTLARI Yetkin Yayınları
 • KAMU MALİYESİ DERS NOTLARI

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 11

KISALTMALAR 27

GİRİŞ

GİRİŞ 31

I.  ÖZEL İKTİSAT (EKONOMİ) ve KAMU İKTİSADI 

(EKONOMİSİ) 32

II.  KAMU MALİYESİNİN KONUSU ve TANIMI 34

A.  Genel açıklama 34

B.  Maliyenin Konusu: Malî Olaylar 34

C.  Maliyenin Tanımı 35

III. MALİYENİN BÖLÜMLERİ 37

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU HİZMETLERİ VE KAMU HARCAMALARI 39

I.  KAMU HİZMETLERİ ve NİTELİKLERİ 40

A.  Kamu İhtiyaçlarının Tanımı ve Özellikleri 40

1.  Tanımı 40

2.  Özellikleri 40

B.  Kamu Hizmeti Kavramı 41

C.  Kamu Hİzmetlerİnİn Nİtelİklerİ 42

1)  Toplumun İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Olması 42

2)  Faydalarının Kişiler Arasında Bölünememesi ve Faydasından Yoksun Kalınamaması 43

3)  Piyasa Konusu Olmaması 43

4). Üretim İle İlgili Kararların Alınış Biçimi 43

Ç.  KAMU HİZMETLERİNİN TÜRLERİ 44

1.  Genel Olarak 44

2.  Kamu (Kollektif) Malı ve Hizmetleri 44

3.  Yarı Kamu (Karma) Mal ve Hizmetleri 44

4.  Özel Mal ve Hizmetler 46

5.  Erdemli Mal ve Hizmetler 46

D.  Dışsallıklar 46

1.  Tanımı ve Nitelikleri 46

2.  Dışsallık Tipleri 47

a.  Üreticiden Üreticiye Olan Dışsallıklar 47

b.  Üreticiden Tüketiciye Olan Dışşsallıklar 48

c.  Tüketiciden Üreticiye Olan Dışsallıklar 48

ç.  Tüketiciden Tüketiciye Olan Dışsallıklar 48

3.  Kamu Hizmetlerini Plânlanması ve Uygulanması Açısından Önemi 48

II.  KAMU HARCAMALARI ve NİTELİKLERİ 49

A.  Kamu Harcamalarının Tanımı ve Önemi 49

B.  Kamu Harcamalarının Nitelikleri 50

C.  Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması 50

1.  Genel Olarak 50

2.  İdarî Açıdan Yapılan Sınıflandırma 50

3.  Fonksiyonel Açıdan Yapılan Sınıflandırma 50

4.  İktisadî Açıdan Yapılan Sınıflandırma 51

a.  Genel Olarak 51

b.  Gerçek Harcamalar 51

aa.  Genel Olarak 51

bb.  Yatırım Harcamaları 52

cc.  Cari Harcamalar  52

çç.  Yatırım (Kalkınma) Carileri 52

c.  Transfer Harcamaları 52

aa.  Genel Olarak 53

bb. İktisadî Transferler 53

cc. Malî Transferler 53

çç. Sosyal Transferler 53

dd. Borç Faiz Ödemesi 53

ee. Vergi Harcamaları 53

ç.  Kamu Harcamalarının Değerlendirilmesi 54

III. KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ NEDENLERİ 54

A.  Kamu Harcamalarının Artışı ve Artışı Etkileyen Faktörler 54

1.  Kamu Harcamalarının Artışının Anlamı 54

2.  Artışı Açıklamaya Yönelik Görüşler 55

a.  Wagner Kanunu 55

b.  Peacock-Wiseman Yaklaşımı 55

c.  Diğer Görüşler 56

aa.  Sosyal Refahın Artırılması Yaklaşımı 56

bb.  Maksimizasyon Yaklaşımı 57

cc.  İktisadî Gelişme Sürecinin Kamu Harcamalarını Etkilediği Yaklaşımı 57

B.  Görünüşte Artış Nedenleri 58

1.  Genel Olarak 58

2.  Para Ekonomisinin Yaygınlaşması 58

3.  Bütçe Usullerinin Değişmesi 58

4.  Para Değerinin Değişmesi 59

5.  Ülke Sınırlarının ve Nüfusun Büyümesi 59

C.  Gerçek Artış Nedenleri 60

1.  Genel Olarak 60

2.  İktisadî Nedenler 60

3.  Teknolojik Nedenler 60

4.  Sosyal Nedenler 60

5.  Askerî Nedenler 61

6.  Siyasî Nedenler 62

IV. KAMU HARCAMALARININ ETKİLERİ 62

A.  Genel Olarak 62

B.  Kamu Harcamalarının Üretim Üzerindeki Etkileri 62

C.  Kamu Harcamalarinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri 64

Ç.  Kamu Harcamalarının Toplam Talep ve Fiyatlar Genel Düzeyi Üzerindeki Etkileri 65

D.  Kamu Harcamalarının İktisadî Büyüme ve Kalkınma Üzerindeki Etkileri 66

İKİNCİ BÖLÜM

KAMU GELİRLERİ 67

I.  KAMU GELİRLERİNİN TANIMI ve AMAÇLARI 68

II.  KAMU GELİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 69

A.  Genel Açıklama 69

B.  Cebrİlİk Unsuru Taşımasına Göre Yapılan Sınıflandırma 69

C.  Sağlandıkları Kaynağın Nİtelİklerİ Açısından Yapılan Sınıflandırma 70

Ç.  Gelİrİn Süreklİlİğİ Açısından Yapılan Sınıflandırma 70

III. KAMU GELİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ 71

A.  Genel Açıklama 71

B.  Vergİ 72

C.  Harç 72

Ç.  Resİm 74

D.  Şerefİye/Harcamalara Katılma Payı 75

E.  Parafİskal Gelİrler 76

F.  Vergİ ve Para Cezaları 77

G.  Mülk ve Teşebbüs Gelirleri 78

Ğ.  Borçlanma Gelirleri 78

H. Fon Gelirleri 81

I.  Para Politikası ve Para Basmaktan Doğan Gelirler 82

İ.  Dİğer Gelİrler 84

IV. VERGİLEMENİN TARİHÎ GELİŞİMİ ve AMAÇLARI 85

A.  Vergİlemenİn Tarİhî Gelİşİmİ 85

B.  Vergİlemenİn Amaçları 85

1.  Genel Olarak 85

2.  Verginin Malî Amacı 86

3.  Vergilemenin İktisadî Amaçları 87

4.  Vergilemenin Sosyal (Adil Gelir Dağılımı) Amacı 89

5.  Vergilemenin Diğer Amaçları 90

V.  VERGİNİN MAHİYETİ ve ESASINI AÇIKLAYAN TEORİLER 91

A.  Genel Açıklama 91

B.  Yararlanma (İstifade) Teorisi 91

1.  Genel Olarak 91

2.  Verginin Hizmet Bedeli Olması 92

3.  Verginin Sigorta Primi Olması 93

4.  Verginin Genel Giderlerin Karşılığı Olması 94

C.  İktidar (Egemenlik) Teorisi 95

VI. VERGİNİN TANIMI ve NİTELİKLERİ 96

A.  Verginin Tanımı 96

B.  Verginin Nitelikleri 97

1.  Genel Olarak 97

2.  Vergilendirme Yetkisine Sahip İdareler Tarafından

Alınması 97

3.  Gerçek ve/ya da Tüzel Kişilerden Alınması 97

4.  Karşılıksız Bir Ödeme Olması 97

5.  Hukukî Cebre Dayanması 98

6. Para Olarak Tahsil Edilmesi 99

VII. VERGİNİN UNSURLARI 99

A. GENEL AÇIKLAMA 99

B.  Verginin Konusu 100

C.  Vergiyi Doğuran Olay 100

Ç.  Vergi Yükümlülüğü (Mükellefiyeti) 101

1.  Vergi Mükellefi 101

2.  Vergi Sorumlusu 103

D.  İstisna ve Muafiyet 104

1.  Genel Olarak 104

2.  İstisna (Objektif Sınırlandırma) 104

3.  Muafiyet (Sübjektif Sınırlandırma) 105

4.  İstisna ve Muafiyet Uygulanmasının Özellikleri 105

E.  Matrah 105

F.  Oran 107

1.  Genel Olarak 107

2.  Tek Oranlı Vergiler 108

3.  Artan Oranlı Vergiler 108

a.  Genel Olarak 108

b.  Artan Oranların Uygulanması Yöntemleri 108

aa.  Genel Olarak 108

bb.  Sınıf Usûlü 109

cc.  Dilim Usûlü  109

c.  Artan Oranlı Vergilerde Tarifelerin Özellikleri 111

aa.  Genel Olarak 111

bb.  Yükseklik Farkı 111

cc.  Uzunluk Farkı 111

çç.  Tarife Basamakları 111

dd.  Artma Oranı 112

ee.  Ortalama Oran 112

ff.  Marjinal Oran 112

4.  Tersine Artan Oranlı Vergiler 112

VIII. VERGİLEME İLKELERİ 113

A.  Genel Açıklama 113

B.  Vergide Adalet İlkesi 114

1.  Genel Olarak 114

2.  Vergide Genellik İlkesi 114

3.  Vergide Eşitlik İlkesi 115

a.  Genel Olarak 115

b.  Yararlanma İlkesi 116

c.  Malî Güç İlkesine Göre Vergilendirme 116

aa.  Genel Olarak  116

bb.  En Az Geçim İndirimi  117

cc.  Ayırma İlkesi  117

d.  Fedakârlıkta Eşitlik 118

aa.  Genel Olarak 118

bb.  Eşit Fedakârlık 118

cc.  Eşit Oranlı Fedakârlık 119

çç.  En Az Toplam Fedakârlık 119

dd.  Değerlendirme 119

C.  Belirlilik İlkesi 120

Ç.  Uygunluk İlkesi 120

E.  Verimlilik İlkesi 120

F.  Diğer İlkeler 121

1.  Tarafsızlık İlkesi 121

2.  Esneklik İlkesi 121

IX. VERGİ YÜKÜ 122

A.  Genel Açıklama 122

B.  Vergi Yükü Kavramı ve Türleri 122

1.  Vergi Yükü 122

2.  Şahsî Vergi Yükü 122

3.  Toplam Vergi Yükü 122

4.  Sektörel Vergi Yükü 125

5.  Net Vergi Yükü 125

6.  Gerçek Vergi Yükü 125

X.  VERGİYE KARŞI TEPKİLER 125

A.  Genel Açıklama 125

B.  Devlete Verginin Ödenmesi 126

C.  Devlete Vergi Ödenmemesi 126

Ç.  Verginin Yansıması (İn'ikası) 127

1.  Genel Olarak 127

2.  Yansıma Türleri 127

a.  Yön Bakımından 127

aa. İleriye Yansıma 127

bb.  Geriye Yansıma 127

b.  Aşamaya Göre Yansıma 128

aa  Tek Aşamalı Yansıma  128

bb.  Çok Aşamalı Yansıma  128

c.  Yansıtılan Vergi Miktarına Göre 128

aa.  Tam Yansıma  128

bb.  Kısmî Yansıma  128

3.  Yansımanın Ortaya Çıkmasını Sağlayan Elverişli Şartlar 128

a.  Arz ve Talep Esnekliği 128

b.  Piyasa Yapısı 129

c.  Konjonktür 129

ç.  Vergi Türü 129

d.  Verginin Kapsamı 129

E.  Verginin Kapitalizasyonu ve Amorti Edilmesi 129

XI. VERGİ KAPASİTESİ ve VERGİ GAYRETİ 130

A.  Vergi Kapasitesi 130

B.  Vergi Gayreti 131

XII. VERGİ SİSTEMİ 131

A.  Genel Olarak 131

B.  Tek Vergili Sistem 132

C.  Çok Vergili Sistem 133

XIII. VERGİ SİSTEMATİĞİ 133

A.  Genel Açıklama 133

B.  Sübjektif (Şahsî) Vergiler-Objektif (Gayri Şahsî) Vergiler 134

C.  Dolaylı (Vasıtalı) Vergiler-Dolaysız (Vasıtasız) Vergiler 135

Ç.  Vergi Konularının Kapsamına Göre Yapılan Sınıflandırma 135

D.  Verginin İktisadî Kaynağına (Verginin Konusuna) 

Göre Yapılan Sınıflandırma 136

E.  Türk Vergi Sistemi 137

XIV. GELİR VERGİLERİ 137

A.  Genel Açıklama 137

b.  Gelir Kavramı 137

1.  Genel Olarak 137

2.  Malî Anlamda Gelir 138

a.  Genel Olarak 138

b.  Kaynak Yaklaşımı 138

c.  Safi (Net) Artış Yaklaşımı 139

3.  Gelir Vergilerinin Özellikleri 139

4.  Gelir Vergilerinin Uygulama Şekilleri 140

a.  Genel Olarak 140

b. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

KAMU MALİYESİ DERS NOTLARI

 • Marka               : Yetkin Yayınları
 • Ürün Kodu       : 9786050506006
 • Yazar Adı          : Prof. Dr. Yusus Karakoç
 • Basım               : 1. Baskı, Ankara 2020
 • Ebat                  : 16x24 cm
 • Kapak               : Karton Kapak
 • Kağıt                 : 70 gr. 1. Hamur
 • Sayfa Sayısı      : 253 sayfa
 • Stok Durumu   :  Stokta var
 • 55,00TL


Etiketler: KAMU MALİYESİ DERS NOTLARI Yetkin Yayınları