- MEDENİ USUL HUKUKU DERS KİTABI Yetkin Yayınları
 • MEDENİ USUL HUKUKU DERS KİTABI

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı

Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN
2020/10 3. Baskı, 823 Sayfa 
ISBN 978-605-05-0642-6


İçindekilerIX

GİRİŞ 

§ 1.MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER1

A.Giriş1

B. Maddî Hukuk – Usûl Hukuku İlişkisi5

C.Medenî Usûl Hukukunun Diğer Hukuk Alanları İçerisindeki 

Yeri ve Bunun Önemi7

D.Medenî Usûl Hukukunun Konusu, Amacı ve Kaynakları10

I.Medenî Usûl Hukukunun Konusu10

II.Medenî Usûl Hukukunun Amacı11

III.Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Türleri13

a. Emredici Usûl Hukuku Kuralları13

b. Emredici Olmayan Usûl Hukuku Kuralları13

c. Ölçüt14

IV.Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yorumlanması14

a.Lafza Bağlılık İlkesi15

b. Amaçsal Yorum16

c. Kıyas – Hâkimin Hukuk Yaratması16

V.Medenî Usûl Hukukunun Kaynakları17

E.Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması20

F.Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından 

Uygulanması23

G.Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Kişi Bakımından Uygulanması (Yargı Hakkı)27

H.Yargı Kavramı ve Yargı Örgütü30

İ. Yargı Kolları ve Yargılama Hukuku32

I. Anayasa Yargısı34

II. Askerî Yargı35

III. İdarî Yargı35

IV.Hesap Yargısı37

V.Seçim Yargısı37

VI.Adlî Yargı37

J- Medenî Yargı Alanında Yargı Örgütü39

1. Genel Bilgiler39

2. İlk Derece Mahkemeleri40

3. Bölge Adliye Mahkemeleri42

4. Yargıtay43

§ 2.YARGILAMA FAALİYETİNİN NİTELİĞİ VE SÜJELERİ45

A. Yargılama Faaliyetinin Niteliği45

B. Yargılama Faaliyetinin Süjeleri47

I. Hâkimler47

II.Zabıt Kâtibi50

III.Diğer Yazı İşleri Görevlileri51

IV.Cumhuriyet Savcıları51

V.Noterler52

§ 3. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI54

§ 4. HÂKİMLİK TEMİNATI59

§ 5. HÂKİMLERİN TARAFSIZLIĞI61

A. Hâkimin (Davaya Bakmaktan) Yasaklılığı62

I. Yasaklılık Sebepleri62

II. Yasaklılığın Dikkate Alınması, İleri Sürülmesi ve Sonuçları65

B. Hâkimin Reddi67

I. Ret Sebebi68

II. Ret Talebinin İleri Sürülmesi71

III. Ret Talebinin İncelenmesi74

C. Zabıt kâtibinin reddi77

§ 6. HÂKİMLERİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU78

A. Sorumluluk Sebepleri79

B. Sorumluluk Davasının Tarafları ve Usûlü81

I. Tarafları81

II. Görevli ve Yetkili Mahkeme81

III. Yargılama Usûlü82

§ 7.YARGILAMANIN İŞLEYİŞİNE VE DAVANIN AŞAMALARINA GENEL BAKIŞ84

A. Yargılama Usûlleri ve Davanın Aşamaları84

B. Davanın Açılması86

C. Dilekçeler Teatisi86

D. Ön İnceleme87

E. Tahkikat88

F. Sözlü Yargılama88

G. Hüküm88

H. İstinaf İncelemesi89

J. Temyiz İncelemesi89

L. Kesin Hüküm90

§ 8.MEDENÎ YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER91

A. Giriş91

B. Tasarruf İlkesi92

I. Yargılamanın Başlatılması93

II. Yargılamanın Konusunun Tespit Edilmesi95

III. Yargılamanın Sonlandırılması95

C. Taleple Bağlılık İlkesi96

D. Taraflarca Getirilme İlkesi98

E. Teksif İlkesi102

F. Adil Yargılanma Hakkı104

I. Genel Olarak104

II. Uygulama Alanı106

III. Kapsamı107

a. Kurumsal Güvence107

b. Mahkemeye Erişim Hakkı109

c. Hakkaniyete Uygun Yargılanma110

G. Hukukî Dinlenilme Hakkı111

I. Bilgi Sahibi Olma Hakkı113

II. Açıklama ve İspat Hakkı114

III. Dikkate Alınma114

H. Aleniyet İlkesi115

İ.Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü119

J. Usûl Ekonomisi İlkesi122

K. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi123

L. Yargılamanın Sevk ve İdaresi125

M.Hâkimin Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi  (Iura Novıt Curıa)127

N. Doğrudanlık İlkesi128

§ 9. MAHKEMELERİN YETKİSİ130

A. Görev (Madde İtibariyle Yetki)133

I. Özel Mahkemelerin Kuruluş ve Görevleri135

a. Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri135

i.Aile Mahkemelerinin Kuruluşu135

ii.Aile Mahkemelerinin Görevleri136

b.Asliye Ticaret Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri137

i.Asliye Ticaret Mahkemelerinin Kuruluşu137

ii.Asliye Ticaret Mahkemelerinin Görevi137

c.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri140

d. İcra Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri141

i.İcra Mahkemelerinin Kuruluşu141

ii.İcra Mahkemelerinin Görevleri142

e. İş Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri143

i.İş Mahkemelerinin Kuruluşu143

ii.İş Mahkemelerinin Görevi143

f. Kadastro Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri145

i.Kadastro Mahkemelerinin Kuruluşu145

ii.Kadastro Mahkemelerinin Görevi146

g. Tüketici Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri149

i.Tüketici Mahkemelerinin Kuruluşu149

ii.Tüketici Mahkemelerinin Görevi149

II.Genel Mahkemelerin Kuruluş ve Görevleri155

a. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri155

i.Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu155

ii.Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi155

b.Asliye Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri158

i.Asliye Hukuk Mahkemelerinin Kuruluşu158

ii.Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi158

III. Görev Kurallarının Hukukî Niteliği160

B. Yetki (Yer İtibariyle Yetki)167

I. Yetki Kavramı167

II. Genel Yetki Kuralı171

III. Özel Yetki Kuralları179

a. Geçici Olarak Oturulan Yer Mahkemesi180

b. Sözleşmenin İfa Olunacağı Yer Mahkemesi180

c. Mirastan Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme181

d.Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetkili 

Mahkeme183

e. Karşı Davada Yetkili Mahkeme185

f.Şubeler ve Tüzel Kişiler ile İlgili Davalarda Yetkili Mahkeme186

g.Sigorta Sözleşmesinden Doğan Davalarda Yetkili 

Mahkeme188

h.Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme189

IV.Yetkili Mahkemenin Taraflarca Kararlaştırılması: Yetki Sözleşmesi190

V.Davanın Yetkisiz Mahkemede Açılması193

VI. Yetkisizlik Kararı194

C. İkinci Derece Mahkemelerinin Yetkisi196

D.Aynı Mahkemenin Birden Fazla Dairesi Arasındaki İş Dağılımı198

E.Asliye Ticaret Mahkemelerinin Tek Hakimle ve Heyet Hâlinde Görev Yapmaları199

F. İşlevsel Yetki200

G. Yargı Yerinin Belirlenmesi (Merci Tayini)201

I. Yargı Yerinin Belirlenmesi (Merci Tayini) Sebepleri201

II. Yargı Yerinin Belirlenmesi (Merci Tayini) Usûlü203

§ 10.DAVADA TARAFLAR, TARAFLARIN TEMSİLİ VE YARGILAMAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER205

A.Medenî Yargıda Taraf Kavramı205

B. Taraf Kavramının Önemi207

C.İki Taraf İlkesi208

D. Taraf Ehliyeti211

I. Taraf Ehliyeti Kavramı211

II. Taraf Ehliyetinin Önemi214

III. Dava Sırasında Taraf Ehliyetinin Kaybedilmesi215

E. Dava Ehliyeti217

I. Kavram217

II. Dava Ehliyetinin Önemi221

F. Dava Takip Yetkisi222

I. Kavram222

II. Dava Takip Yetkisinin Önemi227

G. Sıfat (Husumet)227

H. Dava Arkadaşlığı229

I. Genel Olarak230

II. Dava Arkadaşlığının Ortaya Çıkması230

III. Mecburî (Zorunlu) Dava Arkadaşlığı231

a. Maddî Mecburî Dava Arkadaşlığı232

i.Kavram ve Koşulları232

ii.Hüküm ve Sonuçları233

IV. Şeklî Mecburî Dava Arkadaşlığı236

V.İhtiyarî Dava Arkadaşlığı237

a) Kavram237

b) Koşulları238

c) Hüküm ve Sonuçları241

İ. Davada Tarafların Temsili244

1. Genel Olarak244

2. Kanunî Temsilci245

a) Kavram245

b) Kanunî Temsilcinin Davadaki Konumu246

3. İradî Temsil (Davaya Vekâlet)248

a) Kavram248

b) Davaya Vekâlet Ehliyeti250

c) Temsil Yetkisinin Verilmesi250

d) Davaya Vekâletin Kapsamı252

e) Temsil Yetkisinin Sona Ermesi253

J. Davada Taraf Değişikliği255

I. Kavram255

II. Kanunî Taraf Değişikliği255

III. İradî Taraf Değişikliği256

K. Yargılamaya Katılan Üçüncü Kişiler260

I. Davaya Fer'î Müdahale260

a) Kavram261

b) Koşulları262

c) Müdahale Usûlü263

d) Fer'î Müdahilin Davadaki Konumu264

e) Müdahale Etkisi266

II. Davanın İhbarı268

a) Kavram ve Amacı268

b) İhbarın Şekli269

c) İhbarın Koşulları270

d) İhbarın Sonuçları271

III. Davaya Aslî Müdahale273

a)Kavram ve Amacı273

b) Koşulları274

c) Sonuçları275

§ 11. USÛL İŞLEMLERİ276

A- Mahkeme Usûl İşlemleri276

I. Kararlar276

II. Diğer İşlemler278

B. Taraf Usûl İşlemleri278

I. Usûl İşleminin Hukukî İşlemden Ayrılması279

a)Koşulları ve Etkileri Usûl Hukuku İçerisinde Düzenlenen İşlemler279

b)Aslî Etkisini Usûl Hukuku Alanında Gösteren İşlemler279

c)Hukukî İşlemlerin Yargılama İçerisinde İleri Sürülmesi280

II. Taraf Usûl İşlemlerinin Türleri281

a) Tek Taraflı – İki Taraflı Usûl İşlemleri281

b) Bağlı Etkili İşlemler – Doğrudan Etkili İşlemler282

III. Taraf Usûl İşlemlerinin Geçerlilik Koşulları ve 

Genel Özellikleri282

a)Taraf ve Dava Ehliyeti ile Dava Takip Yetkisinin 

Bulunması282

b) Davada Geçerli Bir Temsil Yetkisinin Bulunması282

c) Muhatabına Ulaşması283

d) Taraf Usûl İşlemlerinin Şekli283

e) Süre Koşulu284

f) Vadeye veya Şarta Bağlanamama284

g) Taraf Usûl İşlemlerinde Sakatlık285

h) İrade Sakatlığı Sebebiyle İptal Edilememe285

ı)Dürüst Davranma ve Hakkın Kötüye Kullanılması 

Yasağı286

C-Usûl İşlemlerinde Sürelere İlişkin Müşterek Hükümler ve 

Adlî Tatil287

I. Süreler287

a) Genel Olarak287

b)Sürelerin Başlaması290

c) Sürelerin Hesaplanması ve Bitimi290

II. Adlî Tatil291

a) Kavram291

b) Adlî Tatilde Bakılabilecek İşler292

c) Adlî Tatilin Sürelere Etkisi294

§ 12. TEBLİGAT296

A. Genel Olarak296

B.Tebligat ve Davetiye Kavramları296

C.Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler297

D.Tebligatın Yapılması Usûlü298

I.Tebligatın Çıkarılması Talebi ve Tebligatı Çıkarmaya 

Yetkili Merciin Tebligatı Hazırlaması298

II. Tebligatı Yapacak Merci Tarafından Tebligatın Çıkarılması299

a) PTT Aracılığıyla Tebligat299

b) Memur Aracılığıyla Tebligat299

c) Doğrudan Tebligat299

d) İlanen Tebligat300

e) Elektronik (Yolla) Tebligat301

f) Yurtdışına Tebligat302

III.Tebligatın Muhataba veya Tebellüğe Yetkili Olan Kimseye Ulaştırılması303

IV.Tebligat Yapılabilecek Kişiler303

V.Tebligatın Yapılacağı Yer ve Zaman305

VI.Muhatabın Adresten Geçici Olarak Ayrılması, Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina307

E.Tebligat Giderleri308

F.Usûlsüz Tebligat309

G.Tebligat Suç ve Cezaları309

§ 13. ESKİ HÂLE GETİRME310

A. Kavram310

B. Süresi311

C. Şekli312

D. Başvurunun Yapılacağı Yer312

E. Talebin Yargılamaya ve Hükmün İcrasına Etkisi312

F. İnceleme ve Karar313

G. Giderler315

§ 14. DAVA KAVRAMI VE DAVA TÜRLERİ316

A.Dava Kavramı316

B. Dava Şartları317

I. Kavram317

II. Genel ve Özel Dava Şartları318

a) Genel Dava Şartları318

b)Özel Dava Şartları323

III. Dava Şartlarının İncelenmesi ve Eksikliğin Sonucu325

C. İlk İtirazlar327

D. Dava Türleri329

I.Mahkemeden İstenen Hukukî Korumanın (Talep Sonucunun) Niteliğine Göre Dava Türleri330

a) Eda (Edim) Davası330

b) Tespit Davası331

c) Belirsiz Alacak Davası333

i.Kavram ve Amacı334

ii.Koşulları335

iii.Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Bazı Sorunlar336

aa) Hâkimin Takdir Yetkisinin Olduğu Hâller337

bb) Koşulları Olmadan Belirsiz Alacak Davası 

Açılmış Olması338

cc)Alacak Belirlenebilir Hâle Gelmesine Rağmen Talep Miktarının Artırılmaması338

e) İnşaî Dava339

i.Kavram339

ii.İnşaî Davanın Sonucu340

II. Talep Sonucunun Niceliğine Göre Dava Türleri342

a) Kısmî Dava342

b) Objektif Dava Birleşmesi (Davaların Yığılması)344

c) Terditli Dava346

d) Seçimlik Dava348

e) Topluluk (Grup) Davası351

§ 15. DAVANIN AÇILMASI353

A. Genel Olarak353

B. Dava Dilekçesi353

I. Unsurları353

II. Dava Dilekçesinin Unsurlarındaki Eksikliğin Sonucu361

C.Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi ve Davanın Açılma Zamanı363

I. Dava Dilekçesinin Verilmesi363

II. Dava Dilekçesini Tamamlayan İşlemler364

a) Harç ve Giderlerin Ödenmesi364

b) Gider Avansı Ödenmesi364

c) Teminat Gösterilmesi366

i.Kavram ve Amacı366

ii.Teminat İstenecek Kişiler367

iii.Teminat Gösterilmesinden Muaf Olunan Hâller368

iv.Teminatın Gösterilmesi Usûlü ve İadesi368

III. Dava Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler369

IV. Davanın Açıldığı An373

D. Davanın Açılmasının Sonuçları374

I. Genel Olarak375

II. Davanın Açılmasının Maddî Hukuk Bakımından Sonuçları375

a)Zamanaşımının Kesilmesi ve Hak Düşürücü Sürenin Korunması376

b) Bazı Şahıs Varlığı Haklarının Malvarlığı Hakkına Dönüşmesi377

c) İyiniyetin Ortadan Kalkması377

d) Davalının Temerrüde Düşmesi378

III.Davanın Açılmasının Usûl Hukuku Bakımından Sonuçları378

a) Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu378

b)Derdestlik378

i.Kavram ve Amacı378

ii.Aynı Dava Kavramı379

c)Dava Şartlarının Davanın Açıldığı Tarihe Göre 

Belirlenmesi380

d) İhtiyatî Tedbirin ve İhtiyatî Haczin Korunması381

e) Davayı Geri Alma Yasağı381

f) Tarafın İradî Olarak Değiştirilmesi Yasağı382

§ 16. DAVAYA CEVAP383

A.Dava üzerine davalının olası davranış tarzları383

B.Cevap Dilekçesinin Verilmesi, Süresi ve İçeriği388

I. Cevap Dilekçesinin Verilmesi388

II. Cevap Süresi389

III. Cevap Dilekçesinin İçeriği390

IV. Cevap Dilekçesinin Unsurlarında Eksiklik Bulunmasının Yaptırımı393

C.Cevap Dilekçesi Verilmesinin ve Verilmemesinin Sonuçları394

D. Karşı Dava Açılması395

I. Kavram395

II. Koşulları395

III. Hüküm ve Sonuçları400

§ 17. TARAFLARIN İKİNCİ DİLEKÇELERİ402

§ 18. İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI404

A.Yasağın Amacı ve Kapsamı404

B. Yasağın Başladığı An409

C. Yasağı Aşmanın Yolları411

I. Karşı Tarafın Muvafakati411

II. Davanın Islahı412

a) Kavram ve Amacı412

b) Zamanı414

c) Islah Talebinin Şekli415

d) Türleri416

e) Tamamlayıcı İşlemler418

f) Etkisi420

g) Kötüniyetli Islah421

§ 19. MADDÎ HATALARIN DÜZELTİLMESİ422

§ 20. ÖN İNCELEME423

A. Kavram ve Amacı423

B. Konusu ve Kapsamı424

C. Ön İncelemede Usûl426

§ 21. TAHKİKAT429

A- Tahkikatın Konusu429

B- Tahkikatın Yürütülmesi ve Tutanak431

I. Duruşma Kavramı ve Tarafların Davet Edilmesi431

II. Mahkemelerin Çalışma Zamanı432

C-Duruşmaların Yapılacağı Yer433

I. Yargılamanın Dili434

II. Duruşmaların Herkese Açık Olması (Aleniyet)434

III. Duruşma Düzeni435

IV.Soru Sorulması437

V.Kayıt ve Yayın Yasağı437

VI. Duruşma Tutanağı ve İçeriği437

D- Tarafların Duruşmaya Gelmemesi440

I. Genel Olarak440

II. Dosyanın İşlemden Kaldırılması441

III. Dosyanın İşlemden Kaldırılmasının Sonuçları443

E- Ön Sorun ve Bekletici Sorun446

I. Kavramlar446

II. Ön Sorunların İncelenmesi448

III. Bekletici Sorun Kararı449

F. Dava Konusunun Devri450

I. Kavram450

II. Davalının Dava Konusunu Devri451

III. Davacının Dava Konusunun Devri452

IV.Taraf Değişikliği Halinde Usûl İşlemlerinin Akıbeti453

G. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması454

I. Davaların Birleştirilmesi454

a) Kavram455

b) Amacı ve Koşulu455

c) Davaların Birleştirilmesi Usûlü457

II. Davaların Ayrılması459

§ 22. İSPAT HUKUKU461

A. Genel Olarak461

B. İspatın Konusu462

C. İspatın Gerekmediği Hâller465

I. Herkesçe Bilinen Vakıalar466

II. İkrar467

a) Kavram467

b) Şekli467

c) Etkisi469

d) Türleri469

III. Karine471

a) Kavram471

b) Türleri473

D. İspat Hukukuna İlişkin Yükler474

I. İddia Yükü474

II. Somutlaştırma Yükü474

III. İspat Yükü475

a) Kavram475

b)İspat Yüküne İlişkin Temel Kural 

(İspat Yükünü Kim Taşır?)477

IV.Delil İkame Yükü479

E. İspat Ölçüsü481

F. İspat Türleri482

§ 23. DELİLLER VE İNCELENMESİ484

A. Genel Olarak484

B. Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Deliller484

C. Delil ve Emare Ayırımı486

D. Delil Sistemleri ve Delil Türleri487

I. Delil Sistemleri487

II. Delil Türleri488

E. Delil Sözleşmesi490

F.Delillerin Mahkemeye Bildirilmesi ve Sunulması492

G. Delillerin İncelenmesi494

H. Belgelerin İbraz Edilme Zorunluluğu496

§ 24. KESİN DELİLLER498

A. İlâm498

B. Senet499

I. Kavram499

II. Senet Türleri501

a) Adî Senetler501

b) Resmî Senetler502

III. Senetle İspat Zorunluluğu505

IV. Ticarî Defterlerin Delil Niteliği507

C. Yemin508

I. Kavram508

II. Konusu510

III. Yemin Deliline Başvurulması510

IV.Yemini Kim Gerçekleştirecek?511

V.Yemin Teklif Edilen Kişinin Muhtemel Davranış Tarzları512

VI.Yeminin Edası513

VII. Yalan Yere Yemin514

§ 25. TAKDİRÎ DELİLLER515

A. Belge515

B. Tanık Beyanı516

I. Kavram516

II. Kimler Tanık Olabilir?517

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

MEDENİ USUL HUKUKU DERS KİTABI

 • Marka               : Yetkin Yayınları
 • Ürün Kodu       : 9786050506426
 • Yazar Adı          : Murat ATALI - İbrahim ERMENEK - Ersin ERDOĞAN
 • Basım               : 3. Baskı, Ekim 2020
 • Ebat                  : 16x24 cm
 • Kapak               : Karton Kapak
 • Kağıt                 : 70 gr. 1. Hamur
 • Sayfa Sayısı      : 823
 • Stok Durumu   :  Stokta var
 • 105,00TL


Etiketler: MEDENİ USUL HUKUKU DERS KİTABI Yetkin Yayınları