- MEDENİ USUL HUKUKU Yetkin Yayınları
 • MEDENİ USUL HUKUKU

ÇİNDEKİLER

§ 1.MEDENÎ USUL HUKUKU KAVRAMI51

A)Genel Olarak51

B)Medenî Usûl Hukukunun Tanımı52

C)Medenî Usul Hukukunun Kapsamı53

Ç)Medenî Usul Hukukunun Amacı54

D)Medenî Usul Hukuku Kurallarının Niteliği ve

Medenî Usul Hukukunun Özel Hukuk – Kamu Hukuku

Ayrımındaki Yeri57

E)Medenî Usûl Hukukunun Kaynakları59

§ 2. YARGI61

A)Genel Olarak61

B)Yargı Türleri61

I-Anayasa Yargısı61

II-İdarî Yargı62

1)Görev Alanı62

2)Yargılama Usûlü62

3)Özel Kanun Hükümleriyle Adlî Yargının

Görev Alanına Giren Dâvalar63

III-Adlî Yargı64

1)Ceza Yargısı64

2)Medenî Yargı64

a)Çekişmeli Yargı64

b)Çekişmesiz Yargı65

aa)Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri65

bb)Aile Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri66

cc)Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri67

çç)Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri67

dd)Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri67

ee)Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri67

ff)İcra ve İflâs Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri68

gg)Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri68

c)Çekişmesiz Yargıda Görev69

d)Çekişmesiz Yargıda Yetki69

e)Çekişmesiz Yargıda Usûl69

f)Kanun Yolları70

g)Kesin Hüküm Teşkil Etmeme70

ğ)Çekişmesiz Yargının Çekişmeli Yargıdan

Ayırt Edici Özellikleri71

aa)Çekişmesiz Yargı Faaliyetinin Tespitinde

Dikkate Alınacak Ölçütler71

aaa)İhtilaf Yokluğu Ölçütü71

bbb)Sübjektif Hak Yokluğu Ölçütü72

ccc)Hâkimin Re’sen Harekete Geçebildiği Haller72

§ 3.YARGI ÖRGÜTÜ – I (MAHKEMELER)75

A)İlk Derece Mahkemeleri75

I-İlk Derece Mahkemelerinin Kuruluşu, Mahkemeler Arasındaki

Görev ve İş Dağılımı İlişkisi75

1)İlk Derece Mahkemeleri Hakkında Genel Bilgi ve

Bu Mahkemelerin Kuruluşu75

2)Genel Mahkemeler İle Uzmanlık Mahkemeleri Arasındaki

Görev İlişkisi77

3)Bir Yargı Çevresindeki Mahkemenin Birden Fazla

Dairesinin Bulunması Halinde Bu Daireler Arasındaki

İş Dağılımı İlişkisi77

II-Genel Mahkemeler78

1)Asliye Hukuk Mahkemesi79

2)Sulh Hukuk Mahkemesi80

III-Uzmanlık Mahkemeleri (Özel Mahkemeler)81

1)Asliye Ticaret Mahkemesi81

a)Genel Olarak81

b)Ticarî Dâvalar82

aa)Mutlak Ticarî Dâvalar82

bb)Nisbi Ticarî Dâvalar84

c) Ticarî Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk85

ç)Yargılama Usûlü85

d)Kanun Yolları86

2)Aile Mahkemesi86

a)Genel Olarak86

b)Yargılama Usulü87

c)Kanun Yolları87

3)İş Mahkemesi87

a)Genel Olarak87

b)İş Mahkemeleri Kanunu Çerçevesinde Uygulanacak

Yargılama Usulü88

4)Kadastro Mahkemesi92

5)Tüketici Mahkemesi93

a) Genel Olarak93

b) Tüketici Hakem Heyetleri94

6)İcra Mahkemesi95

a)Genel Olarak95

b)Yargılama Usulü96

7)Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri97

B)Üst Derece Mahkemeleri98

I-Genel Olarak98

II-Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri99

1)Kuruluş99

2)Oluşumu100

3)Hukuk Dairesinin Görevleri100

4)Toplantı ve Karar101

5)Yazı İşleri Müdürü101

III-Yargıtay101

1)Yargıtay Teşkilatı101

2)Karar Organları102

a)Yargıtay Büyük Genel Kurulu102

b)Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (HGK)102

c)Yargıtay Ceza Genel Kurulu (CGK)102

ç)Daireler103

§ 4.YARGI ÖRGÜTÜ – II (YARGI GÖREVLİLERİ)104

A)Hâkimler104

I-Hâkimlerin Atanması ve Özlük İşleri104

II-Hâkimlerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik Teminatı104

1) Hâkimlerin Bağımsızlığı ve Hâkimlik Teminatı105

a)Hâkimlerin Bağımsızlığı105

b)Hâkimlik Teminatı106

2)Hâkimlerin Sorumluluğu107

a)Hâkimlerin Disiplin Sorumluluğu107

b)Hâkimlerin Ceza Sorumluluğu107

c)Hâkimlerin Hukukî Sorumluluğu107

III-Bangalor Yargı Etiği İlkeleri108

B)Savcılar108

C)Mahkeme (Hâkim) Yardımcıları110

I-Adliye Memurları (Kalem Teşkilatı)110

1)Yazı İşleri Müdürü110

2)Zabıt Kâtibi110

3)Mübaşir111

II-Avukatlar112

1)Görevleri112

2)Avukatlık Stajı112

III-Noterler113

IV-Bilirkişiler113


§ 5. HÂKİMLERİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU114

A)Genel Olarak114

B)Sorumluluk Sebepleri115

I-Yargı Görevi Dışındaki Sorumluluk115

II-Yargı Görevine İlişkin Sorumluluk115

1)Kanunda Sayılan Sebepler115

a)Kayırma, Kin veya Düşmanlık Nedeniyle115

b)Menfaat Karşılığı Hüküm Verilmesi116

c)Kanun Hükmüne Aykırı Hüküm Verilmesi116

d)Duruşma Tutanağında Olmayan Sebebe

Dayalı Hüküm Verilmesi117

e)Tahrifat, Ekleme Yapılması117

f)Hakkın Yerine Getirilmesinden Kaçınma118

2)Şartları118

C)Tazminat Dâvası119

I-Hukukî Niteliği119

II-Görevli Mahkeme119

III-Yargılama Usûlü120

1)Dâvanın Reddi121

2)Dâvanın Kabulü121

IV-Kanun Yolu121

D)Rücu Dâvası121

§ 6. HÂKİMİN YASAKLILIĞI VE REDDİ122

A)Hâkimin Yasaklılığı122

I-Yasaklılık Sebepleri122

1)Hâkimin, Kendisine Ait Olan veya Doğrudan veya 

Dolayısıyla İlgili Bulunduğu Dâvalar122

2)Hâkimin Evlilik Bağı Kalkmış Olsa Bile Eşinin Dâvası123

3)Hâkimin Kendisinin, Eşinin, Altsoy veya Üstsoyunun Dâvası123

4)Hâkimle Evlatlık İlişkisi Bulunanın Dâvası124

5)Hâkimin Yakın Akrabalarının Dâvası124

6)Hâkimin Nişanlısının Dâvası124

7)Hâkimin Tarafın Vekili, Vasisi, Kayyımı veya

Yasal Danışmanı Olması124

II-Çekinme Usûlü125

III-Çekinme Kararının Sonuçları125

1)Yürürlük125

2)İşlemlerin İptali125

3)Kanun Yolu126

4)Yargılamanın İadesi126

B)Hâkimin Reddi126

I-Ret Sebepleri127

1)Hâkimin Tarafsızlığından Şüphe Duyulmasını Gerektiren

Sebepler Bulunması127

2)Hâkimin Dâvada Bir Tarafa Öğüt Vermiş veya

Yol Göstermiş Olması128

3)Hâkimin Dâvada İki Taraftan Biri veya Üçüncü Şahıs

Karşısında Kanunen Gerekmediği Halde O Dâvayla

İlgiliGörüşünü Belirtmiş Olması129

4)Hâkimin; Tanık, Bilirkişi, Hakem Yahut Hâkim Sıfatıyla

Dinlenmiş ve Hareket Etmiş Olması130

5)Dâvanın, Dördüncü Dereceye Kadar (Bu Derece Dâhil)

Yansoy Hısımlarına Ait Olması130

6)Dâva Esnasında Hâkimin İki Taraftan Birisiyle

Dâvası veya Düşmanlık Bulunması130

II-Hâkimin Bizzat Çekilmemesi131

III-Ret Usûlü131

1)Süresi131

a)Dâvanın Açılmasından Önce Bilinler131

b)Dâvanın Görüldüğü Sırada Öğrenilme131

2)Şekli132

3)Geri Alınamaması133

4)İnceleme Usûlü134

5)Karar134

IV-Çekilme Kararının İncelenmesi134

V-Ret Talebini İncelemeye Yetkili Mercii135

VI-Ret Talebinin Geri Çevrilmesi136

VII-Ret Talebinin İncelenmesi136

1) Ret Talebinin Kabulü137

2) Talebin Reddi137

VIII-Ret Talebi Hakkındaki Merci Kararlarına Karşı İstinaf138

IX-Yargıtay Başkan ve Üyelerinin Reddi138

X-Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi139

C)Zabıt Katibinin Yasaklılığı ve Reddi139

I-Hâkimin Reddi Hükümlerine Göre Reddedilebilen Diğer Süjeler140

II-Hâkimin Reddi Hükümlerine Göre Reddedilemeyenler140

D)Hâkimin Yasaklılığı İle Reddinin Karşılaştırılması140

§ 7. GÖREV142

A)Görev Kuralları Hakkında Genel Bilgi142

B)Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi143

I-Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi144

1)Malvarlığına İlişkin Olan Dâva ve İşler144

2)Şahısvarlığına İlişkin Dâva ve İşler144

II-Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi145

1)Çekişmeli Yargıda145

2)Çekişmesiz Yargıda147

3)Özel Kanun Hükümleri148

III-Görev Kurallarının Özellikleri148

IV-Görevsizlik Kararı148

V-Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler150

1)Görevsizlik Kararı Veren Mahkemeye Başvurularak

Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesinin

Talep Edilmesi150

2)Başvuru Süresi150

3)Süresi İçinde Başvurulması: Dosyanın Görevli

Mahkemeye Gönderilmesi ve Sonuçları151

4)Süresi İçinde Başvurulmaması: Davanın Açılmamış

Sayılması ve Sonuçları152

5)Yargı Yolu Açısından Görev Uyuşmazlığı153

§ 8.YETKİ154

A)Kesin Olmayan Yetki Kuralları156

I-Genel Yetki Kuralı156

1)Türkiye’de Yerleşim Yeri Olanlar Bakımından156

a)Gerçek Kişiler156

b)Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri157

c)Dâvalının Birden Fazla Olması Halinde Yetki158

2)Türkiye’de Yerleşim Yeri Bulunmayanlar Bakımından158

II-Özel (Seçimlik – İsteğe Bağlı) Yetki Kuralları159

1)Geçici Oturulan Yer Bakımından159

2)Sözleşmeden Doğan Dâvalar Bakımından160

a)Genel Olarak160

b)Sözleşmenin İfa Yeri161

3)Haksız Fiilden Doğan Dâvalar Bakımından161

4)Mirastan Doğan Dâvalar Bakımından162

5)Zarar Sigortasından Doğan Dâvalar Bakımından163

6)Şubeler İle İlgili Dâvalarda Yetki163

7)Karşı Dâvada Yetki164

8)Hizmet İlişkisinden Kaynaklanan ve

İşçi Tarafından Açılan Dâvalar164

9)Boşanma Dâvalarında Yetkili Mahkeme165

10)Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereği

Açılacak Davalar166

11)854 S. Deniz İş K. m. 46, II Uyarınca, Hizmet Akdinde

Ayrıca Bir Hüküm Yoksa, Dâva, Geminin Bağlama

Limanında İş Dâvalarına Bakan Mahkemede Görülür.166

B)Kesin (Kamu Düzenine İlişkin) Yetki Kuralları166

I-Dâvalının Birden Fazla Olması Halinde Ortak Yetkili

Mahkemenin Yetkisi167

II-Taşınmazın Aynından Doğan Dâvalarda Yetki168

1)Taşınmaz Mallara İlişkin Dâvalar168

2)İrtifak Haklarına İlişkin Dâvalar169

3)Birden Fazla Taşınmaza İlişkin Dâvalar169

III-Mirastan Doğan Dâvalarda Yetki170

IV-Can Sigortası Dâvalarında Yetki171

V-Tüzel Kişilerle İlgili Dâvalarda Yetki172

C)Yetki İtirazı172

I-Yetkinin Kesin Olmadığı Hallerde172

1) Yetki İlk İtirazının Yapılması172

2) Yetki İlk İtirazının Yapılmaması173

3) Yetki İtirazının Reddi173

II-Yetkinin Kesin Olduğu Hallerde174

Ç)Yetkisizlik Kararı ve Bu Karar Üzerine Yapılacak İşlemler174

I-Yetkisizlik Kararı174

II-Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler175

III-Kanun Yolları176

IV-Yetkili Mahkemenin Dâvayı Görmesi177

D)Yetki Sözleşmesi178

I-Genel Bilgi178

II-Yetki Sözleşmesinin Şartları178

1)Sözleşmenin Tarafları Bakımından178

2)Yetki Kuralının Niteliği Bakımından179

3)Sözleşmenin Şekli Bakımından179

4)Uyuşmazlık Konusu Bakımından180

5)Yetkili Kılınan Mahkeme Bakımından180

III-Yetki Sözleşmesinin Sonuçları181

§ 9. İSTİNABE184

A)Genel Olarak184

B)İstinabe Sebepleri185

I-Başka Yerdeki Delillerin Toplanması186

II-İstinabe Yoluyla Yemin Edası186

III-İstinabe Yoluyla Tanık Dinlenmesi187

IV-İstinabe Yoluyla Bilirkişi İncelemesi188

V-İstinabe Yoluyla Keşif188

1)İlk Derece Mahkemesi Nezdindeki Yargılama Sırasında188

2)Bölge Adliye Mahkemesi Nezdindeki Yargılamada188

C)İstinabe Talebi189

D)İstinabenin Şartları189

E)İstinabe Kaydı190

F)Naip Tâyini (İnabe/Niyabet)190

§ 10.YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ)191

A)Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler191

I-Dâvaya Bakmakla Görevli ve Yetkili Mahkeme İçin 

Herhangi Bir Engel Çıkması191

II-İki Mahkeme Arasında Yargı Çevresinde Tereddüt192

III-İki Mahkemenin Görevsizlik Kararının Kanun Yoluna 193

Başvurulmadan Kesinleşmesi193

IV-Kesin Olmayan Yetki Halinde193

V-Kesin Yetki Halinde Olumsuz Yetki Uyuşmazlığı193

VI-Hakem veya Mahkeme Arasında194

B)Başvuru Süresi194

C)İnceleme Yeri194

D)İnceleme Usûlü ve Sonucu195

§ 11.SÜRELER196

A)Sürelerin Çeşitleri196

I-Taraflar İçin Konulmuş Süreler196

1)Kanunî Süreler196

2)Hâkimin Takdir Ettiği Süreler197

a)Sürenin Kesin Olmaması197

b)Sürenin Kesin Olması198

II-Mahkemeler İçin Konulmuş Süreler199

B)Sürelerin İşlemeye Başlaması ve Hesaplanması199

C)Sürelerin Bitimi199

D)Tatil Günlerinin Etkisi200

§ 12.ADLÎ TATİL201

A)Adlî Tatilde Görülecek (Adlî Tatile Tâbi Olmayan) Dâva ve İşler201

B)Adlî Tatilin Sürelere Etkisi203

§ 13.ESKİ HALE GETİRME204

A)Eski Hale Getirme Şartları204

B)Süre206

C)Eski Hale Getirme Usûlü206

D)Talebin Şekli ve Kapsamı207


I-Talep Şekli ve İnceleme Yeri207

II-Talebin Yargılamaya ve Hükmün İcrasına Etkisi208

E)İnceleme ve Karar208

F)Giderler209

§ 14.TEBLİGAT210

A)Genel Olarak210

B)Uygulama Alanı210

C)Tebligat Evrakı211

I-Tebligat Davetiyesi211

II-Tebliğ Mazbatası211

D)Tebligatı Yapacak Organ212

E)Tebligatın Yapılması212

I-Uçak, Telgraf ve Diğer Seri veya Özel Araçlarla Tebligat212

II-Memur Aracılığıyla Tebligat213

III-Elektronik Tebligat213

IV-Celse Arasında veya Kalemde Tebligat214

V-Avukat Katiplerine veya Stajyerlere Tebligat214

VI-Vekillerin Birbirlerine Tebligat Yapmaları214

F)Tebligatın Yapılacağı Yer215

G)Tebligatın Yapılamaması215

I-Adreste Bulunmama216

II-Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden Kaçınma216

H)Adresten Başka Yere Tebligat217

I)Tebligatın Muhatabı218

I-Asıla Tebligat218

II-Muhatabın Vekiline Tebligat218

III-Kanunî Temsilciye Tebligat219

IV-Tüzel Kişilere ve Ticarî İşletmeye Tebligat219

V-Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması220

VI-Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi220

VII-Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi Mecburiyeti221

VIII-İmza Edemeyenlere Tebligat221

J)İlanen Tebligat222

K)Usûlsüz Tebligat223

L)Yabancı Ülkede Tebligat223

I-Yabancı Ülkede Bulunan Kimseye Tebligat223

II-Yabancı Ülkede Tebligat Usûlü223

III-Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı 

Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat224

IV-Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan 

Tevdi Olunan Tebligat Evrakı224

V-Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askerî Şahıslara Tebligat225

§ 15. TARAFLAR226

A)Taraf Ehliyeti228

I-Gerçek Kişilerin Taraf Ehliyeti228

II-Tüzel Kişilerin Taraf Ehliyeti230

1) Özel Hukuk Tüzel Kişileri231

2) Kamu Hukuku Tüzel Kişileri231

3) Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar231

B)Dâva Ehliyeti232

I-Genel Olarak232

II-Temsil veya İzin Belgesi Verilmesi233

III-Yasal Temsilcinin Onayı234

IV- Gerçek Kişilerin Dâva Ehliyeti234

1)Tam Ehliyetliler234

2)Sınırlı Ehliyetsizler235

3)Tam Ehliyetsizler235

4)Sınırlı Ehliyetliler236

IV-Tüzel Kişilerin Dâva Ehliyeti236

C)Dâvaya Vekalet Ehliyeti ve Davaya Vekalet237

I-Davaya Vekalet Ehliyeti237

1)Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranış238

2)Tarafın Dâvasını Takip Edecek Ehliyette Olmaması238

II-Dâvaya Vekâlet (Davada İradi Temsil)238

1)Dâvaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler238

2)Dâvaya Vekâletin Kanunî Kapsamı239

a)Genel Olarak239

b)İç İlişkideki Sınırlamalar239

c)Özel Yetki ve Vekâletname239

3)Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi239

4)Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı240

5) Taraf Veya Vekilinin Duruşmada Uygunsuz Davranışı240

III-Vekâletnamenin İbrazı240

IV-Vekile Özel Yetki Verilmesini Gerektiren İşlemler242

V-Vekâletin Sona Ermesi Halleri243

1)Vekil veya Müvekkilin Ölümü243

2)Vekil veya Müvekkilin İflâsı veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi244

3)Belirli Süreli Vekalet Bakımından244

4)Vekilin İstifası244

5)Vekilin Azli245

D)Sıfat245

E)Dâva Takip Yetkisi247

F)Tarafta İradi Değişim250

I-Genel Olarak250

II-Karşı Tarafın Açık Rızası ile Gerçekleşen Taraf Değişikliği251

III-Hâkimin İzni İle Gerçekleşen Taraf Değişikliği252

§ 16.Dâva Şartları253

A)Genel Olarak253

B)Mahkemeye İlişkin Dâva Şartları254

I-Yargı Yetkisi (Hakkı)254

II-Yargı Yolu255

III-Görev255

IV-Kesin Yetki255

C)Taraflara İlişkin Dâva Şartları255

I-İki Tarafın Bulunması255

II-Taraf Ehliyeti255

III-Dâva Ehliyeti256

IV-Usulüne Uygun ve Geçerli Vekâletname256

V-Taraf Teşkili256

D)Dâva Konusu Şeye İlişkin Dâva Şartları256

I-Hukukî Yarar Bulunması256

II-Kesin Hüküm Bulunmaması257

III-Dâvacı Tarafından Gider Avansı Yatırılması257

IV-Teminat Gösterilmesi Kararı ve Yerine Getirilmesi258

1)Genel Olarak258

a)Türkiye’de Mutat Meskeni Bulunmayanlar259

b)Dâvacının Ödeme Güçlüğü259

c)Sonradan Ortaya Çıkma259

d)Mecburî Dâva Arkadaşlığında259

2)Teminat Gösterilmesi Gerekmeyen Haller260

3)Teminat Kararı260

4)Teminatın Tutarı ve Şekli261

5)Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları261

6)Teminatın İadesi261

V-Dâvanın Derdest Olmaması261

E)Diğer Kanunlardaki Dâva Şartları262

F)Dâva Şartlarının İncelenmesi263

I-Hâkimin Re’sen Araştıracağı Dâva Şartları264

II-Dosyadan Belli Olanlar264

III-Taraflarca Getirilecek, İspat Edilecek Olanlar264

IV-Dâva Şartlarının İncelenme Sırası264

V-Dâva Şartı Nedeniyle Dâvanın Reddi264

VI-Dâva Şartı Noksanının Sonradan Fark Edilmesi265

§ 17.İlk İtirazlar266

A)Genel Olarak266

B)İlk İtiraz Halleri266

I-Kesin Olmayan Yetki İtirazı266

II-Tahkim İtirazı267

C)İleri Sürülmesi ve İncelenmesi267

I-İleri Sürülmesi267

II-İncelenmesi268

D)İlk İtiraz Olmayan Haller269

I-Zamanaşımı Def’î269

II-Takas269

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

MEDENİ USUL HUKUKU

 • Marka               : Yetkin Yayınları
 • Ürün Kodu       : 9786050506594
 • Yazar Adı          : L. Şanal GÖRGÜN - Levent BÖRÜ - Barış TORAMAN - Mehmet KODAKOĞLU
 • Basım               : 9. Baskı, ekim 2020
 • Ebat                  : 16x24 cm
 • Kapak               : Karton kapak
 • Kağıt                 : 70 gr. 1. Hamur
 • Sayfa Sayısı      : 839
 • Stok Durumu   :  Stokta var
 • 105,00TL


Etiketler: MEDENİ USUL HUKUKU Yetkin Yayınları