- MEDENİ USUL HUKUKU Yetkin Yayınları
 • MEDENİ USUL HUKUKU

Medeni Usul Hukuku
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr.Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Doç. Dr. Emel HANAĞASI
2020/10 6. Baskı, 839 Sayfa,
ISBN 978-605-05-0670-9

KİTABIN ANA KONUBAŞLIKLARI

 1. GENEL HÜKÜMLER
 2. MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ
 3. DAVA
 4. YARGILAMA (ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT)
 5. İSPAT VE DELİLLER
 6. TAKDİRÎ DELİLLER
 7. KANUN YOLLARI
 8. İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN (20.07.2016) SONRA UYGULANACAK OLAN KANUN YOLLARI
 9. KESİN HÜKÜM
 10. YARGILAMA HARÇLARI, GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM
 11. ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELER
 12. BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI
 13. ARABULUCULUK VE TAHKİM


İÇİNDEKİLER

Önsöz7

İçindekiler9

Kısaltmalar cetveli45

Genel Kaynakça49

GENEL HÜKÜMLER

§ 1.MEDENÎ USUL HUKUKUNA GİRİŞ51

A)Kavramsal olarak medenî usul hukuku51

B)Medenî usul hukukunun amacı52

C)Medenî usul hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri ve önemi53

D)Uyuşmazlık kavramı ve uyuşmazlık çözüm yolları55

E)Medenî usul hukukunun kaynakları56

I -Anayasa57

II -Hukuk Muhakemeleri Kanunu57

III -Maddî hukuka ait kanunlardaki usul hükümleri58

IV -Diğer kanunlar59

V -Medenî usul hukuku ile ilgili yönetmelikler59

VI -Yargıtay kararları59

VII -Doktrin60

F)Medenî usul hukuku kurallarının yer ve

 zaman bakımından uygulanması60

I -Yer bakımından uygulanma60

II -Zaman bakımından uygulanma61

1)Kural61

2)Geçiş (intikal) hükümleri65

G)Medenî usul hukuku kurallarının yorumu66

§ 2.YARGI KAVRAMI VE YARGI YOLLARI67

A)Yargı kavramı67

B)Yargı yolları (çeşitleri, kolları)68

I -Anayasa yargısı70

II -İdari yargı71

1)İdari yargının işlevi ve yapısı71

2)İdari yargı-medeni yargı ilişkisi73

III -Adli yargı75

1)Genel olarak75

2)Ceza yargısı76

3)Medeni yargı77

a)Genel olarak77

b)Çekişmeli yargı78

c)Çekişmesiz yargı79

aa)Kavram ve çekişmeli yargıyla ilişkisi79

bb)Çekişmesiz yargının ölçütleri80

IV -Uyuşmazlık yargısı82

1)Genel olarak82

2)Yargı yolu (görev) uyuşmazlığı83

a)Olumlu görev uyuşmazlığı83

b)Olumsuz görev uyuşmazlığı84

3)Hüküm uyuşmazlığı85

V -Hesap yargısı86

§ 3.MAHKEMELER87

A)Mahkeme kavramı87

B)Yargı sisteminde bulundukları yere göre mahkemeler87

I -İlk derece mahkemeleri87

II -Üst derece ve yüksek mahkemeler88

1)İstinaf (bölge adliye) mahkemeleri 

 (ikinci derece mahkemeleri)89

a)İstinaf mahkemelerinin yapısı ve kuruluşu89

b)İstinaf mahkemelerinin görevleri91

2)Yargıtay92

a)Yargıtay’ın kuruluşu ve yapısı92

aa)Hukuk daireleri (HD)93

bb)Hukuk genel kurulu (HGK)93

b)Yargıtay’ın görevleri94

aa)Genel olarak94

bb)Yargıtay hukuk dairelerinin görevleri94

cc)Yargıtay hukuk genel kurulunun görevleri96

c)İçtihatların birleştirilmesi96

aa)Genel olarak96

bb)İçtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesini

 gerektiren haller97

cc)İçtihatların birleştirilmesine karar verecek

 kurullar98

dd)İçtihatların birleştirilmesi talebi ve incelenmesi98

ee)İçtihadı birleştirme kararlarının niteliği ve

 bağlayıcı gücü99

C)Görevlerine göre mahkemeler100

I -Genel görevli mahkemeler101

II -Özel görevli mahkemeler (uzmanlık mahkemeleri)103

D)Kuruluş ve örgütlenme bakımından mahkemeler105

§ 4.YARGI GÖREVLİLERİ106

A)Kavram106

B)Hâkim106

I -Hâkimlik mesleğine giriş107

1)Adaylık107

2)Hâkimliğe atanma107

II -Hâkimlik mesleği108

III -Hâkimlerin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve teminatı111

1)Hâkimlerin bağımsızlığı112

2)Hâkimlik teminatı115

IV -Hâkimin yasaklılığı ve reddi117

1)Genel olarak117

2)Hâkimin yasaklılığı118

a)Sebepler118

b)Yasaklılığın tespiti ve ileri sürülmesi120

3)Hâkimin reddi120

a)Sebepler120

b)Ret usulü123

aa)Taraflardan birisinin hâkimi reddetmesi123

bb)Hâkimin kendisinin çekilmesi123

cc)Ret sebeplerini inceleyecek merci124

dd)Ret sebeplerinin incelenmesi ve 

 karar verilmesi usulü125


ee)Merci kararına karşı kanun yolları125

ff)Ret talebinin kabulü126

V -Hâkimlerin sorumluluğu126

1)Sorumluluk sisteminin genel özellikleri126

2)Sorumluluk sebepleri128

3)Tazminat davası açılması130

C)Cumhuriyet savcısı131

D)Yazı işleri personeli (görevlileri)133

I -Yazı işleri müdürü133

II -Zabıt kâtibi134

III -Mübaşir ve hizmetli135

E)Avukat135

I -Genel olarak135

II -Avukatlık mesleğine giriş136

III -Barolar ve Türkiye Barolar Birliği137

IV -Avukatların ödevleri138

V -Avukatların hakları139

F)Noter141

I -Genel olarak141

II -Noterlerin görevleri142

§ 5.YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER İLE

 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ144

A)Adil yargılanma hakkı144

I -Kanunî, tarafsız, bağımsız mahkeme önünde

 yargılanma hakkı145

1)Kanunî (tabiî) hâkim önünde yargılanma145

2)Tarafsızlık ve bağımsızlık145

II -Makul (uygun) sürede yargılanma hakkı146

III -Açık (aleni) yargılanma147

IV -Hakkaniyete uygun yargılanma

 (silahların eşitliği ilkesi ve hukuki dinlenilme hakkı)148

1)Bilgi sahibi olma hakkı149

2)Açıklama ve ispat hakkı150

3)Dikkate alınma hakkı ve kararların gerekçeli olması151

B)Tasarruf ilkesi151

C)Kendiliğinden (resen) harekete geçme ilkesi153

D)Taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesi154

E)Kendiliğinden (resen) araştırma ilkesi155

F)Taleple bağlılık ilkesi156

G)Usul ekonomisi157

H)Teksif ilkesi157

İ)Doğrudanlık ilkesi158

J)Yargılamanın hâkim tarafından yürütülmesi159

K)Davayı aydınlatma ödevi160

L)Sözlülük-yazılılık ilkesi161

M)Hâkimin hukuku uygulaması162

I -Genel olarak162

II -Yabancı hukukun uygulanması163

N)Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü163

§ 6.USUL İŞLEMLERİ165

A)Genel olarak hukukî işlem165

B)Usul işlemi ve çeşitleri165

I -Tanım165

II -Çeşitleri166

1)Taraf usul işlemleri166

2)Mahkeme usul işlemleri168

III -Usul işlemlerinin özellikleri169

§ 7.SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME171

A)Süreler171

I -Genel olarak171

II -Sürelerin çeşitleri ve özellikleri171

III -Sürelerin başlaması ve hesaplanması173

IV-Adlî tatil175

B)Eski hale getirme178

I -Genel olarak178

II -Eski hale getirme talebinin koşulları178

III -Eski hale getirme talebinin süresi179

IV -Eski hale getirme talebinin şekli, kapsamı ve incelenmesi180

§ 8.TEBLİGAT183

A)Tebligatın amacı ve önemi183

B)Tebligat yapılma şekilleri184

C)Tebligatın nerede ve nasıl yapılacağı186

I -Genel olarak186

II -Tebligatın yapılacağı kişi, adres ve tebliğ tarihi186

III -Tüzel kişilere tebligat190

IV -Tebligatta özel bazı durumlar190

V -İlânen tebligat191

VI -Usulsüz tebligat191

D)Tebligat suçları192

MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ

§ 9. GÖREV196

A)Ana kural196

I-Asliye hukuk mahkemesi196

II-Asliye ticaret mahkemelerinin durumu197

1) Ticarî dava kavramı197

a) Mutlak ticarî davalar197

b) Nispî ticarî davalar198

2) Ticarî davalara bakan mahkemeler198

a) Ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunan yerler199

b) Ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerler200

B)Ana kuralın istisnaları200

I -Sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu

 davalar ve işler200

1)Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan

 davalar200

2)Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi davaları201

3)Yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davalar201

4)Çekişmesiz yargı işleri202

5)HMK’nun ve diğer kanunların sulh hukuk mahkemesini

 görevlendirdiği dava ve işler202

II -Özel görevli mahkemelerin görevli olduğu

  davalar ve işler203

C)Kişivarlığı haklarına ilişkin dava ve işlerde

 asliye hukuk mahkemesi görevlidir203

D)Görev kurallarının niteliği204

E)Mahkemenin görevli olup olmadığını incelemesi204


F)Görevsizlik kararı206

G)Görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemler206

§ 10. YETKİ209

A)Genel olarak209

B)Yetki türleri210

I -Genel yetki210

1)Gerçek kişilerin yerleşim yeri (ikametgâhı)211

a)Türkiye’de yerleşim yeri olanlara karşı dava açılması211

b)Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı

 dava açılması211

aa)Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı

 açılacak malvarlığı haklarına ilişkin davalarda

 genel yetki212

bb)Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı

 açılacak kişivarlığı haklarına ilişkin davalarda

 genel yetki212

2)Tüzel kişilerin yerleşim yeri213

3)Davalıların birden fazla olması halinde

 genel yetkili mahkeme213

a)Davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinin

 yetkili olması213

b)İstisnalar213

aa)Ortak yetkili mahkeme bulunması213

bb)Davanın sırf davalılardan birini kendi

 mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek

 amacıyla açılması214

4)Genel yetki kurallarının niteliği215

II -Özel yetki kuralları215

1)Sözleşmeden doğan davalarda yetki216

a)Genel bilgi216

b)Sözleşmeden doğan davalarda yetkinin niteliği217

2)Haksız fiilden doğan davalarda yetki217

3)Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki218

4)Miras ile ilgili davalarda yetki220

a)Son yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkisi220

b)Son yerleşim yeri mahkemesinin kesin olmayan

 yetkisi221

5)Karşı davada yetki221

6)Şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi222

7)Sigorta sözleşmesinden doğan davalarda yetki223

a)Zarar (mal) sigortalarında223

b)Can (hayat) sigortalarında223

c)Malî mesuliyet sigortasında223

8)Geçici olarak oturulan yer mahkemesinin yetkisi223

9)Çekişmesiz yargı işlerinde yetki224

10)Diğer Kanunlardaki özel yetki kuralları224

a)Türk Medenî Kanunundaki özel yetki kuralları224

b)Türk Ticaret Kanunundaki özel yetki kuralları226

c)İcra ve İflâs Kanunundaki özel yetki kuralları226

d)Özel görevli mahkemelerin kuruluşuna ilişkin

 Kanunlardaki yetki kuralları226

11)Türkiye’nin her yerindeki mahkemelerin yetkili olduğu

 haller227

III -Yetki kurallarının niteliği227

1)Kesin yetki kuralları227

2)Kesin olmayan yetki kuralları228

C)Tarafların yetkisiz mahkemeyi yetkili kılmaları228

I -Yetki sözleşmesi228

1)Genel bilgi228

2)Yetki sözleşmesinin yapılmasının mümkün olduğu

 haller230

a)Yalnızca tacirler veya kamu tüzel kişileri yetki 

 sözleşmesi yapabilirler230

b)Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri

 konularla kesin yetki hallerinde yetki sözleşmesi

 yapılamaz230

3)Yetki sözleşmesinin şekli231

4)Uyuşmazlığın belirli veya belirlenebilir olması231

5)Mahkemenin veya mahkemelerin belli olması231

6)Yetki sözleşmesinin kanunen yetkili olan genel ve

 özel yetkili mahkemelerin yetkisini kaldırıp

 kaldırmayacağı232

7)Yetki sözleşmesinin etkisi232

II -Davalının yetki itirazında bulunmaması233

D) Yetki İtirazı233

I -Yetki itirazında bulunma süresi234

II -Yetki itirazının yapılması234

III -Yetki itirazının incelenmesi235

IV -Yetki itirazının reddi235

V -Yetkisizlik kararı235

VI -Yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler236

E)Yetkinin kesin olduğu hallerde yetki itirazı237

§ 11. YARGI YERİ BELİRLENMESİ239

A) Yargı yeri belirlenmesi sebepleri239

I -Görevli ve yetkili mahkemenin davaya bakmasına

 bir engel çıkması239

II -İki mahkemenin verdiği görevsizlik kararının kesinleşmesi240

III -İki mahkemenin yargı çevreleri konusunda tereddüt

 edilmesi241

IV -Kesin yetki kuralının bulunduğu bir halde

 iki mahkemenin verdiği yetkisizlik kararının kesinleşmesi242

B)İnceleme yeri, usulü ve sonucu243

§ 12. MAHKEMELER ARASINDA HUKUKÎ YARDIM (İSTİNABE)244

A)Genel olarak244

B)Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler arasında

 hukukî yardım (istinabe)246

C)Naip tayini247

DAVA

§ 13.TARAFLAR250

A)Taraf ehliyeti 251

I -Genel bilgi251

II -Gerçek kişilerin taraf ehliyeti251

1)Her gerçek kişinin taraf ehliyeti vardır251

2)Ölüm ile taraf ehliyeti son bulur252

3)Dava açıldıktan sonra ölen tarafın taraf ehliyeti kalmaz254

III -Tüzel kişilerin taraf ehliyeti254

1)Özel hukuk tüzel kişileri255

2)Kamu tüzel kişilerinin taraf ehliyeti255

IV -Tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların taraf

ehliyeti de yoktur256


1)Adî ortaklığın taraf ehliyeti yoktur256

2)Miras ortaklığının taraf ehliyeti yoktur257

V -Bir davada tarafların taraf ehliyetine sahip olmaları

 dava şartlarındandır258

B)Dava ehliyeti 258

I -Gerçek kişilerin dava ehliyeti259

1)Tam dava ehliyetine sahip olanlar259

2)Sınırlı dava ehliyetine sahip olanlar 259

3)Dava ehliyeti olmayanlar 260

4)Yasal temsilcinin dava ehliyeti olmayan tarafı

davada temsil etmesi260

a)Veli261

b)Vasi261

c)Kayyım261

II -Gerçek kişinin dava ehliyetine sahip olması

 dava şartıdır262

III -Tüzel kişilerin dava ehliyeti ve davada temsili263

1)Özel hukuk tüzel kişilerinin dava ehliyeti ve temsili263

2)Kamu tüzel kişilerinin dava ehliyeti ve temsili263

IV -Tüzel kişinin dava ehliyetine sahip olması dava şartıdır264

C)Dava takip yetkisi265

D)Taraf sıfatı (husumet)266

§ 14.DAVAYA VEKÂLET269

A)Giriş269

B)Davada vekille (avukatla) temsil zorunluluğu yoktur270

C)Davada vekil olabilecek kişiler 270

I -En az üç avukat bulunan yerler271

II -Üç avukat bulunmayan yerler271

D)Davaya vekâlet ehliyeti olmayan kişiler dava takip edemez272

E)Vekâletin verilmesi 273

I -Vekâletname273

II -Vekâletnamenin şekli274

F)Vekâletnamenin mahkemeye verilmesi275

I -Vekil, vekâletnameyi mahkemeye vermekle yükümlüdür275

II -Vekâletnamenin mahkemeye verilmemesi halinde 

yapılacak işlemler276

1)Açılmış bir davayı vekil sıfatıyla takip etmek isteyen 

kişinin vekâletnamesini vermemesi276

2)Vekâletnamesiz dava açılması277

G)Davaya vekâletin kapsamı278

I -Davaya vekâletin kanunî kapsamı278

II -Vekile özel yetki verilmesini gerektiren haller279

H)Davanın birden fazla vekil ile takibi280

J)Davaya vekâletin sona ermesi281

I -Vekilin istifası281

II -Vekilin azli ve diğer sona erme halleri282

K)Vekil ile takip edilen davalarda müvekkilin durumu283

L)Avukatlık (vekâlet) ücreti284

§ 15.DAVA ŞARTLARI285

A)Dava şartları kavramı285

B)Dava şartlarının çeşitleri286

I -Mahkemeye ilişkin dava şartları286

1) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması286

a)Yargı hakkının ülke yönünden sınırları286

b)Yargı hakkının kişi yönünden sınırları286

aa)Yabancı devletlerin yargı muaflığı286

bb)Diplomatik temsilcilerin yargı muafiyeti287

2)Yargı yolunun caiz olması288

3)Mahkemenin görevli olması288

4)Kesin yetki hallerinde mahkemenin yetkili olması288

II -Taraflara ilişkin dava şartları288

1)Davada iki tarafın bulunması288

2)Taraf ehliyeti288

3)Dava ehliyeti289

4)Dava takip yetkisi289

5)Yasal temsilcinin gerekli niteliğe sahip olması289

6)Davaya vekâlet ehliyeti ve geçerli vekâletname289

7)Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine 

 getirilmesi289

III -Dava konusuna ilişkin dava şartları290

1)Davacının yatırması gerekli gider avansının yatırılmış

 olması290

2)Davacının dava açmakta hukukî yararının bulunması290

a)Eda davalarında hukukî yarar291

b)Tespit davalarında hukukî yarar292

c)Belirsiz alacak ve tespit davalarında hukukî yarar292

d)İnşaî davalarda hukukî yarar293

e)Her talep için hukukî yarar şarttır293

3)Aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte

 olmaması294

4) Kesin hüküm bulunmaması294

IV -Özel kanunlardaki özel dava şartları294

C)Dava şartlarının incelenmesi295

§ 16.DAVA ÇEŞİTLERİ298

A)Mahkemeden istenen hukukî korunmaya göre dava çeşitleri298

I -Eda davaları298

1)Genel bilgi298

2)Kısmî dava 299

3)Belirsiz alacak ve tespit davaları301

II -Tespit davaları303

1)Genel bilgi303

2)Tespit davası eda davasının öncüsüdür304

3)Tespit davasının şartları304

a)Hak veya hukukî ilişki şartı305

b)Hukukî yarar şartı305

c)Hak, hukukî ilişki ve hukukî yarar dava şartıdır306

4)Tespit davası çeşitleri307

a)Müspet tespit davası307

b)Menfi tespit davası307

5)Tespit hükmü307

III -İnşaî davalar 308

1)Genel bilgi308

2)İnşaî dava bir inşaî hakka dayanır308

3)İnşaî davada verilen hüküm309

4)İnşaî dava çeşitleri310

a)Geleceğe etkili inşaî davalar310

b)Geçmişe etkili inşaî davalar310

B)Dava konusu hakkın niteliğine göre dava çeşitleri311

C)Dava konusu mala göre dava çeşitleri311

D)Dava konusunun aynî hak veya zilyetlik olmasına göre 

dava çeşitleri311

E)Talep sonucunun sayısına göre dava çeşitleri311

I -Terditli davalar311

1)Genel bilgi311

2)Terditli davaların çeşitleri312

a)Taleplerin dayandığı vakıaların aynı olması312

b)Taleplerin dayandığı vakıaların farklı olması313

3)Terditli davanın incelenmesi313

II -Seçimlik davalar313

III -Davaların yığılması314

IV -Hakların yarıştığı davalar315

F)Talep sonucundan yararlanacaklara göre dava çeşidi olarak 

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

MEDENİ USUL HUKUKU

 • Marka               : Yetkin Yayınları
 • Ürün Kodu       : 9786050506709
 • Yazar Adı          : Ejder YILMAZ - Ramazan ARSLAN - Sema TAŞPINAR AYVAZ - Emel HANAĞ
 • Basım               : 6. baskı, Ankara 2020
 • Ebat                  : 16x24 cm
 • Kapak               : Karton Kapak
 • Kağıt                 : 70 gr. 1. Hamur
 • Sayfa Sayısı      : 839
 • Stok Durumu   :  Stokta var
 • 105,00TL


Etiketler: MEDENİ USUL HUKUKU Yetkin Yayınları