- TABİİYET HUKUKU Yetkin Yayınları
 • TABİİYET HUKUKU

İ Ç İ N D E K İ L E R

Yedinci Basıya ÖnsözVII

Birinci Basıya ÖnsözIX

Kısaltmalar CetveliXVII


B İ R İ N C İ    B Ö L Ü M

GERÇEK KİŞİLER

§ 1. Giriş “Tâbiiyet ve Vatandaşlık Kavramları”1

§ 2. Vatandaşlık Bağının Hukukî Niteliği3

§ 3. Mahfuz Yetki13

§ 4. Vatandaşlığın Direktif İlkeleri21

I.Klâsik İlkeler21

A.Vatandaşlığı bulunmayan kimse olmamalıdır22

B.Kimsenin aynı anda iki vatandaşlığı olmamalıdır27

C.Herkes vatandaşlığını değiştirme hakkına sahip olmalıdır35

II.Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi: Yeniden Değerleme36

§ 5.Türk Vatandaşlık Hukukunun Kaynakları42

I.Millî Hukuk Kaynakları42

A.Mevzuat42

B. Millî Mahkemelerin Kararları44

II.Milletlerarası Hukuk Kaynakları44

A.Milletlerarası Sözleşmeler44

B.Genel Hukuk İlkeleri47

C.Milletlerarası Teamül Hukuku Kuralları48

D.Milletlerarası Mahkemelerin Kararları48

III.Doktrin49

§ 6.Türk Vatandaşlık Hukukunun Anayasal İlkeleri50

I.Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür50

II.Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür51

III.Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve

 ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir 52

IV.Hiç bir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde

 bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz53

V.Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı

 yargı yolu kapatılamaz54

§ 7.Türk Vatandaşlığı Kanununa Göre Vatandaşlığın Kazanılması 

ve Kaybı55

I.Türk Vatandaşlığının Kazanılması56

A.Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması57

1.Soy Bağı Esası60

2. Doğum Yeri Esası68

B. Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması76

1.Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ile

Kazanılması76

a.Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması84

aa.Ergin ve Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma Şartı86

ab. İkamet Şartı88

ac.Türkiye'de Yerleşmeye Karar Verdiğini

Davranışları ile Teyit Şartı92

ad.Genel Sağlık Bakımından Tehlike Teşkil Edecek

Hastalığı Bulunmama Şartı93

ae.İyi Ahlâk Sahibi Olma Şartı95

af.Yeteri kadar Türkçe Konuşabilme Şartı96

ag.Türkiye'de Kendisinin ve Bakmakla Yükümlü

Olduğu Kimselerin Geçimini Sağlayacak Gelire

veya Mesleğe Sahip Olma Şartı97

ah.Millî Güvenlik ve Kamu Düzeni Bakımından

Engel Teşkil Edecek Hali Bulunmama Şartı97

b.Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnaî

Haller99

ba.TVK m.12/1-a Kapsamındaki Kişiler102

bb.TVK m.12/1-b Kapsamındaki Kişiler103

bc.TVK m.12/1-c Kapsamındaki Kişiler112

bd.TVK m.12/1-d Kapsamındaki Kişiler118

c.Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması124

ca.TVK m.13 Kapsamında İkamet Şartsız

Yeniden Kazanma125

cb. TVK m.43 Kapsamında İkamet Şartsız

Yeniden Kazanma126

(i) TVK m.43/1 Kapsamındaki Kişiler127

(ii) TVK m.43/2 Kapsamındaki Kişiler128

(iii) TVK m.43 Kapsamında Türk Vatandaşlığını

Yeniden Kazanma Şartları132

cc.TVK m.14 Kapsamında İkamet Şartlı

Yeniden Kazanma133

d.Türk Vatandaşlığının Evlenme Sebebiyle 

      Kazanılması135

da.Evlenme Sebebiyle Türk Vatandaşlığının

Kazanılması Şartları137

db.Evlenmenin Butlanı145

e.Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının

Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul150

f.Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının

Kazanılmasının Hukukî Sonuçları153

2.Türk Vatandaşlığının Evlât Edinilme Yolu ile

Kazanılması157

a. Genel Olarak157

b. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları158

c. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul160

d. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Hukukî Sonuçları160

3.Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile 

Kazanılması161

a. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları162

b. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul163

c. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Hukukî Sonuçları164

4. KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını 

Kazanması166


II.Türk Vatandaşlığının Kaybı170

A.Türk Vatandaşlığının Kaybı Yolları170

1.Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ile Kaybı170

a.Türk Vatandaşlığından Çıkma170

aa. Türk Vatandaşlığından Çıkma Şartları172

i.Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak172

ii.Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti

 nedeniyle aranan kişilerden olmamak172

iii.Hakkında herhangi bir malî ve

 cezaî tahdit bulunmamak173

iv.Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış

 olmak veya kazanacağına dair inandırıcı

 belirtiler bulunmak174

ab.Türk Vatandaşlığından Çıkmada Müracaat

Makamları ve Usul177

ac.Türk Vatandaşlığından Çıkmanın

Hukukî Sonuçları178

i.Yabancı Statüsü178

ii.Türk Vatandaşlığından Çıkmanın

 Eş ve Çocukların Vatandaşlığına Etkisi185

b.Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi 187

ba.Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi 

Sebepleri 189

i.TVK m.29/1 Kapsamında Kaybettirme

 Sebepleri191

ii.TVK m.29/2 Kapsamında Kaybettirme 

 Sebepleri197

bb.Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Usulü201

bc.Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesinin

Hukukî Sonuçları201

c. Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptali202

ca.Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptali

Şartları205

cb.Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptalinin Hukukî Sonuçları206


2. Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile Kaybı210

a.Türk Vatandaşlığı Kanununun Seçme Hakkı 

Tanıdığı Kişiler 212

b.Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile

Kaybı Usulü213

c.Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı Yolu ile Kaybetmenin Hukukî Sonuçları214

B.Türk Vatandaşlığının Kaybının Hukukî Sonucu: 

Yabancı Statüsü215

III.Maddî Hataların Düzeltilmesi ve Tamamlama 216

IV.Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybına İlişkin

 Kararların Geri Alınması219

§ 8.Milletlerarası Sözleşme Hükümlerine Göre

Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybı224

I.Arazi Terk ve İlhakı 224

II.Ahali Mübadelesi230

§ 9.Türk Vatandaşlığının İspatı233

İ K İ N C İ   B Ö L Ü M

TÜZEL KİŞİ VE ŞEYLER

§ 1. Tüzel Kişilerin Tâbiiyeti 239

I.Genel Olarak239

II.Tüzel Kişilerin Tâbiiyetinin Tayininde Başvurulan

 Sistem ve Ölçütler241

III.Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Tâbiiyeti244

A. Ticaret Şirketleri246

B. Dernekler252

C. Vakıflar253

§ 2. Şeylerin Tâbiiyeti255

I.Hava Araçlarının Tâbiiyeti255

A. Genel Olarak255

B. Türk Hukuku256

II.Deniz Gemilerinin Tâbiiyeti260

A.Genel Olarak260

B.Türk Hukuku261

Ü Ç Ü N C Ü   B Ö L Ü M

YARGI YOLU

§ 1. Gerçek Kişilerin Vatandaşlığı269

§ 2. Tüzel Kişi ve Şeylerin Tâbiiyeti279


EKLER

07.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İlgili Hükümler283

29.05.2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu285

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik301

KAYNAKÇA341

YAZARIN DİĞER ESERLERİ353

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

TABİİYET HUKUKU

 • Marka               : Yetkin Yayınları
 • Ürün Kodu       : 9786050506419
 • Yazar Adı          : Gülin GÜNGÖR
 • Basım               : 8. Baskı, Ekim 2020
 • Ebat                  : 16x24 cm
 • Kapak               : Karton Kapak
 • Kağıt                 : 70 gr. 1. Hamur
 • Sayfa Sayısı      : 365
 • Stok Durumu   :  Stokta var
 • 60,00TL


Etiketler: TABİİYET HUKUKU Yetkin Yayınları