Yayıncılık İlkelerimiz

Bizler; yazar, yayıncı, editör, çevirmen, illüstratör, sanatçı, ajanslar ve tüm yayınevi çalışanlarıyız. Paydaşlarımız olan; kitabevleri, dağıtımcılar, matbaalar, e-ticaret firmaları, dijital çözüm firmaları ile işbirliği ve etkileşim içinde bağımsız ya da kurumsal emek verenleriz. Yayımladığımız kitaplarla; eleştirmenler, akademisyenler, eğitimciler, kütüphaneciler ve medya çalışanları  aracılığıyla toplumun bütün kesimlerine, her yaştan okura ulaşabilenleriz. 

Yayıncılık tutumumuz

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde tanımlanan çeşitliliği ve katılımı temel alırız. Her bireyin ırk, renk, etnik köken, yaş, din, inanç, engellilik, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim bağlamında eşit haklara sahip olduğunu kabul eder, saygı gösteririz.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde tanımlandığı gibi, herkesin düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı olduğunu; bu hakkın ülke sınırlarını gözetmeksizin evrensel anlamda bilgiye ve fikirlere, eserlere ulaşma, edinme ve yayma serbestliğini kapsadığını kabul ederiz.

Yayıncılıkta uluslararası standartları, edebi ve sanatsal, bilimsel ve eğitsel yeterliliği gözetir; bütün kategorilerde ve türlerde çoksesliliği, yetkinliği ve özgünlüğü esas alırız.

Telif hakkı yolsuzlukları, korsan kitap yayımı ve dağıtımı, intihal gibi yasadışı uygulamalarla mücadele eder, telif haklarına saygı gösteririz. Okuma kültürümüzün çok yönlü gelişmesini, kültür mirasımıza nitelikli ve kalıcı eserler katmayı amaçlarız.

Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli her bireyin, istediği kitabı seçme ve okuma, kitaba erişme ve edinme hakkının sağlanması için çalışırız. Bağnaz, ırkçı, iftira niteliğinde, tahkir edici ifadelere başvurmaz; nefret söylemine yer vermez; bireylerin, kurumların ve kitabın itibarını zedeleyecek bir dil kullanmayız.

Yaşayan bir olgu olarak dilin zenginleşmesini önemser, anadilde yayımlama,okuma ve yazma hakkını savunuruz.

Yayıncı, yazar, çevirmen gibi kitaplara emek veren kişilerin profesyonel faaliyetleri sonucunda ürettikleri her türlü görsel ve işitsel içerik nedeniyle yargılanmalarına; kitapların toplatılmasına, yasaklanmasına, imha edilmesine karşı çıkarız.

Kurum dışından çalıştığımız editör, çevirmen, illüstratör gibi bağımsız paydaşlarımızın sözleşmeleri gereği yaptıkları işlerde

adli kovuşturmaya uğramaları durumunda, kurum adına yasal sorumluluğu üstleniriz.

Çocuk kitaplarında yaş gruplarına uygun nitelikli içeriğe önem verir; az sayıda olumsuz örneği eleştiri yoluyla ifşa eder; genele uygulanacak sansür mekanizmaları kurmaya bahane edilmesine karşı çıkarız.

Sektör verilerinin, mevcut ya da gelecekte kurulabilecek veritabanlarında bilimsel yöntemlerle toplanması, işlenerek değerlendirilmesi için gereken girişimlerde bulunur ve takip ederiz.

Bireylerin; gebelik, annelik, babalık, yaşlılık, engellilik gibi süreli ya da süresiz biyolojik süreçlerine ve özel koşullarına hassasiyet gösterir; hiçbir nedenle ayrımcılığa, kötü davranışa ve saygısızlığa uğramasına, itibarının zedelenmesine izin vermeyiz.

Çevreye, hayvanlara, doğal hayata duyarlı davranır; sektörün yarattığı karbon ayak izlerini en aza indirmeyi hedefler; ofislerimizde enerji verimliliğine ve geri dönüşüme uygun önlemler alırız.


Profesyonel davranış ilkelerimiz

Kurum içinde de, işbirliği yaptığımız dışarıdan kişi ve kuruluşlarla da profesyonel iletişimi esas alır; her durum ve koşulda öz denetimi uygular, kurumsal ve kişisel davranışlarımızı sürekli geliştiririz. Birbirimizle iletişime ve etkileşime geçtiğimiz ofisler, kitapçılar, fuarlar, meslek örgütleri, organizasyonlar, çevrimiçi ya da yüz yüze etkinlikler, resmi ya da resmi olmayan her tür ortamda profesyonel iş yaşamının gerektirdiği olgunlukta davranışları benimseriz. 

Yayıncılar arasındaki ilişkilerde çıkan sorunları çözerken de öncelikle dayanışmayı esas alırız. 

Hiçbir kişi ya da kurumu, ne nedenle olursa olsun işbirliğine zorlamaz, faaliyetlerimiz sayesinde haksız rekabete neden olmaz, firmaların ticari sırlarına ve gizliliğine saygı gösteririz. 

Ofis, depo, dağıtım gibi tüm alanlarımızda iş güvenliğini öncelikle sağlar ve gözetiriz.

Çalışanların haklarını engellemez, hak ve özgürlüklerine saygı gösterir, mesleki gelişimleri için olanaklar yaratır, onları destekleriz.

Kurum dışından çalıştığımız çevirmen, illüstratör, editör gibi meslektaşlarımızın sözleşme koşullarına uygun davranır, haklarını öncelikle savunuruz.

Engelli çalışanlarımız için gereken iş koşullarını yaratmak, iyileştirmek, geliştirmek için çalışırız. 

Her türlü bireyin, iş yaşamında aktif çalışmasını ve fırsat eşitliğini hedefler; her türlü şiddete, ayrımcılığa, istismara ve tacize karşı çıkarız.

Yönetsel gücün kötüye kullanılmasına; ırkçılık, cinsel taciz, mobbing, göz korkutma, sindirme, yıldırma, kayırma gibi zorbalıklara izin vermez; bu nedenlerle kimsenin işini kaybetmesine göz yummaz, liyakatı esas alırız.

Her ortamda profesyonel işbirliğinin gerektirdiği mesafeyi korur; hiçbir nedenle kişisel ya da cinsel önerilerde, imalı yorumlar ya da davranışlarda ve fiziksel temasta bulunmayız. 

Bireylerin yaşam tarzı, ilgi alanları ya da yeteneklerine ilişkin varsayımlarda bulunmaz, bireysel haklarını gözetir, onlara saygı duyarız.

Bireylerin güvende olduğunu, değer gördüğünü hissetmesini sağlar; mahremiyetini ve yaratıcılığını koruruz.

Her bireye ihtiyaç duyduğu desteği verir; yalnızlaştırılmasını ya da ötekileştirilmesini engelleyerek sesini duyurabilmesini sağlarız.

Bireylerin; herhangi bir tutum ve davranışın kendisini rahatsız ettiğini söyleme hakkına; rahatsız olduğu davranışın derhal son bulmasını isteme hakkına saygı duyar; öncelikle kötü davranışlara maruz kalanları dinler, dikkate alırız. 

Aile içi ya da her türlü toplumsal şiddete maruz kalmış sektör çalışanlarını, gerek yasal süreçlerinde gerekse iş süreçlerinde öncelikle destekleriz.

Kurum kültürümüzü ifade eden yönetmelikleri oluşturur; çalışanlarımızın belirlenen görev tanımlarına uygun davranmalarını bekleriz. Çalıştığımız kişi ve kurumların kurum kültürüne, onların da bizim kurum kültürümüze saygı duymasına özen gösteririz.